CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày: 25/10/2022

Từ năm 2014 chương trình đào tạo của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM được xây dựng mới theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive Design Implement Operate) đáp ứng chuẩn đầu ra. Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo của các ngành trung bình là 142 tín chỉ với kế hoạch giảng dạy trong 8 học kỳ và 1 học kỳ thực tập tốt nghiệp.

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM có 34 ngành đào tạo đại học, trong đó 11 ngành có chương trình Kỹ sư tài năng và 15 ngành có chương trình Tiên tiến/ Chất lượng cao được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Ngoài ra trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM có 7 ngành thuộc chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (Việt Pháp) với thời gian đào tạo 5 năm và 1 ngành cao đẳng với thời gian đào tạo 3 năm.

Để xét tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành các môn thuộc chương trình đào tạo theo khóa và theo ngành đang theo học, đạt điểm trung bình tích lũy ngành, đạt chuẩn tiếng Anh, hoàn thành công tác xã hội, đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và đạt điểm rèn luyện (xem chi tiết tại Quy chế Đào tạo và Học vụ).

Chương trình đào tạo từ khóa 2014

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo từ khóa 2008 đến khóa 2013

Chương trình đào tạo

Môn tiên quyết của môn Thực tập tốt nghiệp và Luận văn tốt nghiệp 

Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo

Nội dung tóm tắt môn học

Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV

Chương trình đào tạo

Môn học tương đương, thay thế

Quy định về môn tương đương, thay thế

Danh sách môn tương đương, thay thế 

Thực tập tốt nghiệp – Đề cương luận văn – Luận văn tốt nghiệp

Điều chỉnh quy chế đào tạo và học vụ từ học kỳ 2/2017-2018 (về môn Thực tập tốt nghiệp, Đề cương luận văn, Luận văn tốt nghiệp)

Điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành để nhận TTTN & LVTN/TLTN từ  Khóa 2010 – Khóa 2013

Điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành để nhận TTTN & LVTN/TLTN Khóa 2014

Điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành để nhận TTTN & LVTN/TLTN từ Khóa 2015

Điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành để nhận TTTN & LVTN/TLTN từ Khóa 2016

Điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành để nhận TTTN & LVTN/TLTN từ Khóa 2017

Điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành để nhận TTTN & LVTN từ Khóa 2018

Điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành để nhận TTNT & LVTN/ĐATN từ Khóa 2019

Chuẩn tổng số tín chỉ tích lũy để đăng ký các học phần tốt nghiệp khoá 2019 (Áp dụng cho đợt đăng ký học phần từ học kỳ 2 năm 2022-2023)

Chuẩn tổng số tín chỉ tích lũy để đăng ký các học phần tốt nghiệp khóa 2020

Danh sách các môn thực tập ngoài trường

Thông báo

Các thông báo theo học kỳ