CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PFIEV

Chọn "Khóa / Khoa / Ngành" để xem chương trình đào tạo
Chọn "Khóa / Khoa / Ngành" để xem kế hoạch giảng dạy
DANH SÁCH CẤU HÌNH MÔN HỌC
Ghi chú:
LT - Lý thuyết; TH - Thực hành; TN - Thí nghiệm; ĐA - Đồ án; TT - Thực tập; BTL - Bài tập lớn
KT - Kiểm tra
TQ - Tiên quyết; HT - Học trước; SH - Song hành