Trang Sinh viên

Ngày: 09/03/2016

TRANG THÔNG TIN HỌC VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN


Sinh viên phải thường xuyên kiểm tra email và phải dùng email hcmut khi liên hệ với nhà trường

 Thông báo mới: tất cả các thông báo có trong học kỳ.

 Thay đổi phòng học - phòng thi: thông tin điều chỉnh thời khóa biểu, lịch thi nếu có.


 Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra: thông tin chương trình đào tạo chi tiết các khóa, ngành ...

 Môn tương đương-môn thay thế: tổ hợp các môn tương đương và môn thay thế, giúp sinh viên lựa chọn khi đăng ký môn học.

 Lịch Học vụ: cung cấp thông tin biểu đồ năm học của sinh viên các hệ đào tạo, lịch trình thời gian chi tiết tổ chức học kỳ chính và học kỳ dự thính.

Đăng ký môn học: cung cấp thông tin sinh viên trong quá trình học.

  • + Các thông tin liên quan đến đăng ký môn học.
  • + Kế hoạch giảng dạy được Khoa duyệt.
  • + Thời khóa biểu dự kiến của học kỳ.
  • + Các thay đổi thời khóa biểu, sinh viên lưu ý theo dõi để đi học đúng phòng học, đúng giờ.

 Thực tập tốt nghiệp – Luận văn tốt nghiệp: thông tin liên quan đến thực tập tốt nghiệp và luận văn tốt nghiệp trong học kỳ.

 Xử lý học vụ, kỷ luậtthông tin xử lý học vụ sinh viên (cảnh báo học vụ, tạm dừng, buộc thôi học....)

Học phí: thông tin nộp học phí học kỳ, nợ học phí, mức học phí học kỳ.

 Học bổng: thông tin học bổng sinh viên, danh sách cấp học bổng.

 Ngoại ngữ: trang thông tin về ngoại ngữ

  • + Thông báo kiểm tra trình độ tiếng Anh.
  • + Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh.
  • + Thông tin giảng dạy Anh văn
  • + Quy định về yêu cầu trình độ ngoại ngữ...

 Giáo dục quốc phòngthông báo từ trung tâm giáo dục quốc phòng về mở lớp, xếp lớp.

Tốt nghiệp: thông báo tốt nghiệp và danh sách dự kiến, chính thức tốt nghiệp. 


Tuyển dụng: thông tin tuyển dụng từ công ty, doanh nghiệp trong và ngoài trường.

 Cựu sinh viêndiễn đàn cựu sinh viên.


 Quy chế - quy địnhquy chế học vụ, các quy định hiện hành.

 Các quy trình – hướng dẫnhướng dẫn sử dụng dịch vụ và quy trình xử lý.

 Biểu mẫu: các biểu mẫu, đơn từ khi giao tiếp với Phòng Đào Tạo.