DANH SÁCH MÔN HỌC TIÊN QUYẾT CỦA MÔN LVTN KHOÁ 2008

Khoa Cơ khí

Khoa Địa chất - Dầu khí

Khoa Điện - Điện Tử

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Khoa KT hóa học

Khoa Khoa học Ứng dụng

Khoa Kỹ thuật Môi Trường

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Kỹ thuật giao thông

Khoa Công Nghệ Vật Liệu

Khoa Quản lý Công nghiệp