QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TẠM DỪNG HỌC

Ngày: 23/12/2016

   -     Tải Phiếu đăng ký tạm dừng học (tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >>

       Biểu mẫu, in và điền đầy đủ thông tin, nộp tại Phòng Đào tạo.

   -      Nhận Quyết định tạm dừng học tại Phòng đào tạo vào ngày hẹn.

      Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ