QUY TRÌNH KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Ngày: 22/05/2019

SV đã thôi học hoặc buộc thôi học

-  Liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo để được hướng dẫn

SV đã tạm dừng học hoặc buộc tạm dừng học

-  Tải Phiếu đăng ký thu nhận lại (tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Biểu mẫu, in và điền đầy đủ thông tin, nộp tại Phòng Đào tạo.

    SV phải theo dõi thông báo đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp và phải nộp Phiếu đăng ký thu nhận trước thời hạn đăng ký môn học, thông thường vào tháng 4 (để đăng ký môn học HK hè), tháng 5 (để đăng ký môn học HK 1), tháng 10 (để đăng ký môn học HK 2).

-   Sau khi có Quyết định thu nhận lại, SV sẽ được đăng ký môn học. Nếu không có TKB chính thức, SV sẽ tiếp tục bị tạm dừng.

SV nộp trễ học phí nhưng chưa nộp đơn trình bày lý do trễ hạn (Học kỳ dự thính + dự thính chuyển hệ)

-   Tải Đơn trình bày lý do trễ hạn học phí (tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Biểu mẫu, in và điền đầy đủ thông tin, nộp tại Phòng Đào tạo.

-   Sau khi được đồng ý giải quyết, SV sẽ được đăng ký môn học. Nếu SV trễ hạn nhiều lần thì sẽ không được giải quyết.

SV chưa nộp học phí (Học kỳ dự thính + dự thính chuyển hệ)              

-   Thanh toán học phí tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> BKPay

    Chú ý: Sau thời hạn thanh toán ghi trên BKPay, SV vẫn tiếp tục có thể thanh toán nhưng sẽ bị ghi nhận là thanh toán trễ hạn; hệ thống BKPay sẽ tạm ngưng hoạt động vào ngày cuối cùng của tháng để bảo trì. Xem quy trình Thanh toán học phí >>

-   Tải Đơn trình bày lý do trễ hạn học phí (tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Biểu mẫu, in và điền đầy đủ thông tin, nộp tại Phòng Đào tạo.

-   Sau khi được đồng ý giải quyết, SV sẽ được đăng ký môn học. Nếu SV trễ hạn nhiều lần thì sẽ không được giải quyết

SV chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT

-    Vào myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký nộp bằng tốt nghiệp THPT

-    In biên nhận, nộp biên nhận và bản sao bằng tốt nghiệp THPT tại Phòng Đào tạo.

-    Sau khi được đồng ý giải quyết, SV sẽ được đăng ký môn học.

SV vi phạm quy định của P.CTCT-SV (về sinh hoạt công dân, khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, …)

-    SV liên hệ Phòng Công tác chính trị-Sinh viên (101A4, 108H1) để được hướng dẫn.

-    Nếu được P.CTCT-SV đồng ý giải quyết, SV nộp giấy xác nhận (có ý kiến đồng ý của P.CTCT-SV) tại Phòng Đào tạo.

-    Sau đó, SV sẽ được đăng ký môn học.

SV vi phạm quy định của Thư viện (mượn/trả sách, ...)

-    SV liên hệ Thư viện để được hướng dẫn.

-    Nếu được Thư viện đồng ý giải quyết, SV nộp giấy xác nhận (có ý kiến đồng ý của Thư viện) tại Phòng Đào tạo.

-    Sau đó, SV sẽ được đăng ký môn học.

Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ