TRANG THÔNG TIN VỀ NGOẠI NGỮ

Ngày: 07/05/2019

Quy định về ngoại ngữ sau mỗi năm học và khi tốt nghiệp
(Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt)

Sinh viên phải đạt các chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học để được đăng ký môn học của năm học kế tiếp, chuẩn tiếng Anh nhận Luận văn tốt nghiệp (hoặc Tiểu luận tốt nghiệp đối với cao đẳng) và chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp.

 

Kiểm tra xếp lớp tiếng Anh

Kiểm tra trình độ tiếng Anh mỗi học kỳ

Chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học

Chuẩn tiếng Anh nhận Luận văn tốt nghiệp và Tốt nghiệp

Bảng quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ và cách tính chuyển điểm 

Quy chế

Quy chế đào tạo và học vụ (Phụ lục 1, Phụ lục 2)

Lịch học vụ

Lịch học vụ (đăng ký môn học, đăng ký dự kiểm tra tiếng Anh định kỳ, nộp chứng chỉ ngoại ngữ, đăng ký chuyển điểm, đăng ký tốt nghiệp) 

Các thông báo về ngoại ngữ theo từng học kỳ

Hướng dẫn

Cách đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ

Cách đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ