LỊCH HỌC VỤ HỌC KỲ 1/2019 – 2020 (HK191) (hệ VLVH)

Ngày: 22/07/2019

 

Học kỳ chính


Các đợt đăng ký được mở từ 10g00 của ngày bắt đầu và đóng lúc 15g00 của ngày kết thúc đợt.

Công việc

Ngày

Ghi chú

I- Đăng ký môn học

 

 

      Học kỳ chính (học kỳ 1/2019 – 2020)

 

 

1. Xem kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo

Bất cứ lúc nào

Xem tại aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> Chương trình đào tạo

2. Đăng ký môn học

04/6 – 13/6/19

Khoảng 3 tháng trước khi HK bắt đầu

3. Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh đăng ký môn học

31/7 – 07/8/19

Khoảng 6 tuần trước khi HK bắt đầu

4. Kiểm tra TKB chính thức

Từ 16/8/19

3 tuần trước khi HK bắt đầu

5. Đăng ký môn học bổ sung (kể cả TT, LVTN)

19/8 – 22/8/19

2 tuần trước khi HK bắt đầu

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

Từ 23/8/19

1 tuần trước khi HK bắt đầu

6. Bắt đầu học kỳ

Thứ Tư, 21/8/19

 

 

 

 

7. Thanh toán học phí

3/12 – 10/12/19

 

II- NGOẠI NGỮ

 

 

Kiểm tra tiếng Anh học kỳ

 

 

1. Thi kiểm tra tiếng Anh học kỳ (đợt 1)

14/7/2019

 

2. Thi kiểm tra tiếng Anh học kỳ (đợt 2)

25/8/2019

 

Kiểm tra tiếng Anh theo định dạng TOEIC
(đợt 1)

 

 

1.  Đăng ký

11/7 – 17/6/19

 

2.  Thanh toán

20/6 – 24/6/19

 

3. Xem phòng, ngày giờ dự kiểm tra

28/6/2019

 

4. Dự kiểm tra

29/6/2019

 

5. Xem kết quả (dự kiến)

05/7/2019

 

Kiểm tra tiếng Anh theo định dạng TOEIC
(đợt 1)

 

 

1.   Đăng ký

07/8 – 12/8/2019

 

2.  Thanh toán

14/8 – 19/8/2019

 

3. Xem phòng, ngày giờ dự kiểm tra

23/8/2019

 

4. Dự kiểm tra

24/8/2019

 

5. Xem kết quả

 

 

Nộp chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN)

Đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ

 

 

- Đăng ký nộp CCNN

--

Bất cứ lúc nào CCNN còn hiệu lực ít nhất 1 tháng

- Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

- Đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học HK 191

14/5/19

Quy định mới: có thể đăng ký chuyển điểm ngay sau khi đăng ký nộp CCNN, không cần chờ kết quả thẩm tra CCNN

- Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

- Đăng ký chuyển điểm cho đợt hiệu chỉnh đăng ký môn học HK 191

 

02/7/19

 

- Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

- Đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học bổ sung HK 191

 

25/7/19

 

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký LVTN bổ sung cuối cùng

22/8/19

 

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt hiệu chỉnh đăng ký HK dự thính 191

29/8/19

 

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học bổ sung HK dự thính 191

06/9/19

 

- Đăng ký nộp CCNN để xét tốt nghiệp

 

Trước ngày đăng ký và nộp hồ sơ tốt nghiệp ít nhất 2 tuần (CCNN phải chờ thẩm tra)