Các Quy Trình ISO

Ngày: 12/05/2020

 

QUY TRÌNH CÔNG VIỆC PHÒNG ĐÀO TẠO THEO CHUẨN ISO (9001:2015)

Phòng Đào tạo thực hiện đăng tải các Quy trình công việc của phòng lên Website nội bộ của phòng Đào tạo, mọi công việc được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.


QUI TRÌNH CÔNG VIỆC THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015  

SỐ HIỆU QT

TÊN QUI TRÌNH

QT-LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

.Doc

 

 

 

 

BK-QT-ED-007-02

Xây dựng, triển khai, rà soát chương trình đào tạo

QT_LĐ-01

BM-01

     

BK-QT-ED-008-02

Tuyển sinh Chính quy, VLVH, Bằng 2

QT_LĐ-02

    BM-02

   

 

BK-QT-ED-009-02

Sắp xếp thời khóa biểu, phân công giảng dạy

QT_LĐ-03

    BM-03

   

 

BK-QT-ED-010-02

Khảo thí

QT_LĐ-04

    BM-04

   

 

BK-QT-ED-011-02

Quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ

QT_LĐ-05

    BM-05

   

 

BK-QT-ED-030-02

Quản lý hồ sơ sinh viên

QT_LĐ-06

    BM-06

   

 

  BK-QT-ED-031-02

Quản lý điểm sinh viên

QT_LĐ-07

    BM-07