LỊCH CUỐI KỲ DỰ THÍNH HỌC LẠI 191 VÀ K2019 ĐỢT 2 VLVH ( Cập nhật lại ngày thi)

Ngày: 29/04/2020

TT Mã MH Mã NH Tổ Tên Môn Học Ngày Thi Giờ Phòng Thi Ghi Chú
1 MT1005 Z3CD   Giải Tích 2 15/5/2020 18g30 CĐĐL  
                 
1 CH1003 RZ01 A Hóa đại cương 16/5/2020 09g00 210B1  
2 CI3009 RZ01 A Kết cấu thép 1 16/5/2020 09g00 210B1  
3 CI3061 RZ01 A Phương pháp phần tử hh 16/5/2020 09g00 212B1  
4 EE2005 RZ01 A Tín hiệu và hệ thống 16/5/2020 09g00 212B1  
5 MT2001 RZ01 A Xác suất và thống kê 16/5/2020 09g00 213B1  
6 SP1007 RZ01 A Ph/luật ViệtNam đạicương 16/5/2020 09g00 213B1  
7 EE2003 RZ01 A Trường điện từ 16/5/2020 09g00 214B1  
                 
1 CO2017 T05 A Hệ điều hành 16/5/2020 13g00 212B1  
2 EE2009 T05 A Hệthống mtính &ngônngữLT 16/5/2020 13g00 213B1  
3 EE2009 T05 B Hệthống mtính &ngônngữLT 16/5/2020 13g00 202B1  
4 ME2015 T05 A Vật liệu học và xử lý 16/5/2020 13g00 313B1  
5 ME2015 T05 B Vật liệu học và xử lý 16/5/2020 13g00 314B1  
6 TR2007 T05 A Kết cấu độngcơ đốt trong 16/5/2020 13g00 315B1  
7 CI2003 T05 A Cơ lưu chất 16/5/2020 13g00 308B1  
                 
1 CI2091 RZ01 A Kết cấu bêtông cốt thép1 16/5/2020 15g00 212B1  
2 EE1003 RZ01 A Toán kỹ thuật 16/5/2020 15g00 213B1  
3 ME2003 RZ01 A Nguyên lý máy 16/5/2020 15g00 213B1  
4 CI3001 RZ01 A Cơ học đất 16/5/2020 15g00 314B1  
5 TR3059 RZ01 A CAD ứd trong thiếtkế ôtô 16/5/2020 15g00 314B1  
6 MT1005 RZ01 A Giải tích 2 16/5/2020 15g00 315B1  
                 
1 MT1009 T05 A Phương pháp tính 17/5/2020 09g00 212B1  
2 MT1009 T05 B Phương pháp tính 17/5/2020 09g00 213B1  
3 MT1009 T05 C Phương pháp tính 17/5/2020 09g00 214B1  
4 MT1009 T05 D Phương pháp tính 17/5/2020 09g00 215B1  
5 MT1009 T05 E Phương pháp tính 17/5/2020 09g00 308B1  
6 MT1009 T05 F Phương pháp tính 17/5/2020 09g00 309B1  
7 MT1009 T05 G Phương pháp tính 17/5/2020 09g00 313B1  
                 
1 AV250 RZ01 A Toeic 250 17/5/2020 13g00 201B1  
2 AV400 RZ01 A Toeic 400 17/5/2020 13g00 GDB2B  
3 MT2001 T05 A Xác suất và thống kê 17/5/2020 13g00 212B1  
4 MT2001 T05 B Xác suất và thống kê 17/5/2020 13g00 213B1  
5 MT2001 T05 C Xác suất và thống kê 17/5/2020 13g00 214B1  
6 MT2001 T05 D Xác suất và thống kê 17/5/2020 13g00 215B1  
7 MT2001 T05 E Xác suất và thống kê 17/5/2020 13g00 308B1  
8 MT2001 T05 F Xác suất và thống kê 17/5/2020 13g00 309B1  
9 MT2001 T05 G Xác suất và thống kê 17/5/2020 13g00 313B1  
                 
1 SP1003 RZ01 A Những NgLý cơbản CN M-Lê 17/5/2020 15g00 210B1  
2 MT1007 T05 A Đại số tuyến tính 17/5/2020 15g00 212B1  
3 MT1007 T05 B Đại số tuyến tính 17/5/2020 15g00 213B1