Lịch thi cuối kỳ HK1/2018-2019 các lớp Khóa 2018 (đợt 2) hệ VLVH

Ngày: 30/11/-0001

TT Mã MH Mã NH Tổ Tên Môn Học Ngày Thi Giờ Phòng Thi Ghi Chú
1 MT1005 T01 A Giải tích 2 03/03/2019 15g00 B2-GDB2A  
2 MT1005 T01 B Giải tích 2 03/03/2019 15g00 B2-GDB2B  
3 MT1005 T02 A Giải tích 2 03/03/2019 15g00 C4-301  
4 MT1005 T02 B Giải tích 2 03/03/2019 15g00 C4-304  
5 MT1007 T01 A Đại số tuyến tính 03/03/2019 15g00 B8-304  
6 MT1007 T01 B Đại số tuyến tính 03/03/2019 15g00 B8-305  
                 
1 CO2007 T02 A Kiến trúc máy tính 10/03/2019 15g00 C4-301  
2 MT1009 T01 A Phương pháp tính 10/03/2019 15g00 B6-306  
3 MT1009 T01 B Phương pháp tính 10/03/2019 15g00 B6-306  
4 MT1009 T02 A Phương pháp tính 10/03/2019 15g00 B2-GDB2A  
5 MT1009 T02 B Phương pháp tính 10/03/2019 15g00 B2-GDB2B  
6 PH1003 T01 A Vật Lý 1 10/03/2019 15g00 B8-304  
7 PH1003 T01 B Vật Lý 1 10/03/2019 15g00 B8-305  
                 
1 MT1005 Z8CD A Giải tích 2 16/03/2019 09g00 CD D.LUC