ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Ngày: 28/08/2019

LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN K2019

HK 1/2019 - 2020

Căn cứ kế hoạch giảng dạy môn Anh văn và môn Giáo dục Thể chất đối với sinh viên đại học chính quy K2019, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên K2019 lịch trình đăng ký như sau:

Công việc

 

 

Ngày

Ghi chú

I.                   Đăng ký môn học Giáo dục thể chất

 

 

  1. Đăng ký môn học GDTC

28/08 – 04/09/19 

 

2. Kiểm tra kết quả đăng ký GDTC

04/09/19

 

3. Đăng ký bổ sung

05/09/19

 

4. Kiểm tra TKB chính thức

06/09/19

 

5. Bắt đầu học môn GDTC

Thứ Hai, 09/09/19

 

II.                Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh

 

 

  1. Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh

09/09 – 16/09/19

 

  2. Xem phòng, ngày giờ dự kiểm tra

23/9/2019

Xem tại mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên

3. Ngày kiểm tra

28/09/19

 

4. Kiểm tra TKB chính thức Anh văn 1,2,3,4

31/10/19

 

5. Bắt đầu học môn Anh văn 1,2,3,4

Thứ Hai, 04/11/19

 

  - Sinh viên chủ động đăng ký môn học theo lịch trình trên.

-      - Các Quy định về miễn môn đối với môn Anh văn và môn GDTC sinh viên xem tại aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> Quy chế

       Lưu ý: Các đợt đăng ký được mở từ 10g00 của ngày bắt đầu và đóng lúc 15g00 của ngày kết thúc đợt.