Tra cứu thời khóa biểu sinh viên
XEM KQĐKMH-THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ Mssv:
----------------------------------------------


Hướng dẫn xem dữ liệu một sinh viên

Lưu ý : Dữ liệu được cập nhật trên trang WEB này chỉ để xem, các bản in chính thức do PĐT phát hành mới có ý nghĩa pháp lý.
Về mọi sai sót nếu có xin báo lại ngay cho webmaster

0 Thiếu môn tiên quyết ...
1 Thiếu môn song hành 2 Thiếu môn học trước
C Đã quá sĩ số cho phép không ĐK được D Môn học đã đạt hoặc chưa có điểm
H Hủy - lý do khác (đơn xin) K Môn học không được mở
L Không đủ tiêu chuẩn nhận LVTN S SV diện nghỉ học, tạm dừng
T Môn học trùng TKB V Vượt số Tín chỉ cho phép
OKhông có TKB trong HK chính k Không có nhóm môn học bằng 2
m Có nhóm môn học chính khóa bằng 1 o Không có nhóm môn học bằng 1
X Đi mùa hè xanh N Không đủ tiêu chuẩn để TTTN
A Có môn TTTN hoặc thực tập ngoài trường lKhông có xác nhận BM/Khoa

  • Trang xem KQĐK môn học sẽ thôi cập nhật nếu đã hết thời gian ĐKMH
  • Các môn đã được xếp TKB sẽ hiện diện trong bảng điểm học kỳ, SV có thể kiểm tra khi vào xem mục Bảng điểm
  • Trong thời khóa biểu chính thức, trong lịch thi và trong Bảng điểm:
    Các nhóm học thuộc học kỳ chính mang số từ 01-99 nếu đăng ký lớp dự thính có nhóm DT01-DT99

 

Phòng Đào Tạo

Trang sinh viên

Trường ĐHBK