Hướng dẫn gửi xác minh văn bằng, bảng điểm đến trường/tổ chức nước ngoài

Ngày: 08/05/2018

Cựu sinh viên (hoặc người thân) đem đến Phòng Đào tạo bộ hồ sơ bao gồm:

1. Biểu mẫu yêu cầu xác minh của trường/tổ chức nước ngoài (nếu có)

2. Bằng (bản sao y có chứng thực, có thể chứng thực tại Phòng Đào tạo)

3. Bản sao Học Bạ (Bảng điểm) đăng ký in tại Phòng Đào tạo

4. Bằng và Bảng điểm (bản dịch do Phòng Quan hệ đối ngoại trường ĐHBK dịch). Nếu bằng, bảng điểm

đã có tiếng Anh thì không cần bản dịch.

Phòng Đào tạo sẽ kiểm tra và để vào bì thư của trường có niêm phong, giao cho cựu sinh viên (hoặc

người thân) để tự gửi đến trường/tổ chức nước ngoài.

Liên hệ: Phòng Đào tạo trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM

Phòng 101A1, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM