Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 19/10/2017

QUY CHẾ ĐÀO TẠO VÀ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

QUY CHẾ ĐÀO TẠO VÀ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  

Ban hành kèm theo Quyết định số 3502/QĐ-ĐHBK-ĐT, ngày 25/11/2015

sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 553/ĐHBK-ĐT, ngày 07/03/2017 ()

của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

 

 • CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chương trình giáo dục
 • Điều 3.Môn học, học phần và tín chỉ
 • CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
 • Điều 4. Sinh viên
 • Điều 5. Thời gian và kế hoạch đào tạo
 • Điều 6. Các loại môn học và học phần
 • Điều 7. Học phí và tín chỉ học phí
 • Điều 8. Lớp sinh viên và lớp môn học
 • Điều 9. Đăng ký môn học
 • Điều 10. Thực tập tốt nghiệp, Luận văn tốt nghiệp và các môn đặc biệt
 • Điều 11. Hủy, rút môn học
 • Điều 12. Học lại, học cải thiện, thi lần hai
 • CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
 • Điều 13. Thang điểm đánh giá
 • Điều 14. Các điểm đặc biệt
 • Điều 15. Đánh giá kết quả học tập
 • Điều 16. Phúc tra, khiếu nại điểm
 • Điều 17. Vắng thi, hoãn thi, cấm thi, miễn thi
 • Điều 18. Số tín chỉ tích lũy học kỳ, điểm trung bình học kỳ
 • Điều 19. Số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình tích lũy
 • Điều 20. Công nhận tốt nghiệp
 • CHƯƠNG IV. TỐT NGHIỆP
 • Điều 21. Xếp loại tốt nghiệp
 • CHƯƠNG V. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
 • Điều 22. Học bổng
 • Điều 23. Y tế, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt công dân
 • Điều 24. Xử lý kỷ luật
 • Điều 25. Cảnh báo học vụ
 • Điều 26. Tạm dừng học, thu nhận lại
 • Điều 27. Thôi học
 • Điều 28. Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai
 • Điều 29. Chuyển trường
 • Điều 30. Chuyển ngành/chuyển chương trình
 • Điều 31. Điều khoản thi hành
 • Phụ lục 1: Quy định về ngoại ngữ (áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt)
 • Phụ lục 2: Quy định về tiếng Anh (áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh)
 • Bảng ký hiệu viết tắt