Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 15/01/2016

Trang thông tin dành cho cán bộ, giảng viên

TRANG THÔNG TIN DÀNH CHO CÁN BỘ GIẢNG VIÊN 

Quy chế:

   + Quy chế Giảng dạy (21/03/2000)

   + Quy chế hướng dẫn tốt nghiệp (24/05/2002)


Danh mục biểu mẫu:

(Cán bộ sử dụng khi liên hệ Phòng Đào Tạo)

Stt

Tên biểu mẫu

Download

1

Giấy đề nghị cấp phòng


2

Phiếu đăng ký dạy bù

3

Phiếu đăng ký sử dụng giản đường Hòa Bình(110B6)

4

Phiếu đề nghị điều chỉnh bảng ghi điểm học kỳ

5

Phiếu đề nghị thay đổi thời khóa biểu