Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 15/05/2019

Cán bộ, Giảng viên

TRANG THÔNG TIN DÀNH CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 

Tham luận buổi toạ đàm Ảnh hưởng tiếp cận CDIO trong giảng dạy 2019


Quy chế:


Biểu mẫu:

(Cán bộ sử dụng khi liên hệ Phòng Đào Tạo)

Stt

Tên biểu mẫu

Download

1

Giấy đề nghị cấp phòng


2

Phiếu đăng ký dạy bù

3

Phiếu đăng ký sử dụng giản đường Hòa Bình(110B6)

4

Phiếu đề nghị điều chỉnh bảng ghi điểm học kỳ

5

Phiếu đề nghị thay đổi thời khóa biểu

 

Biểu mẫu luận văn tốt nghiệp

Stt

Tên biểu mẫu

Download

1

Nhiệm vụ luận văn tốt nghiệp

2

Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp

3

Phiếu chấm bảo vệ luận văn tốt nghiệp