Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 25/05/2015

CĐR:NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP(2014)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CƠ KHÍ

----------------------------------

 

NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

CHUẨN ĐẦU RA (Năm 2014)

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp sẽ có được:

a.   Có khả năng áp dụng các kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật.

b.   Có đầy đủ sức khỏe, lý luận chính trị, đạo đức, phẩm chất cần thiết để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

c.   Có khả năng thiết kế, tiến hành thực nghiệm, thu thập, và phân tích dữ liệu.

d.   Có khả năng thiết kế, tái thiết kế hệ thống hoặc các quy trình nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động hoặc đáp ứng những nhu cầu trong những ràng buộc thực tế như kinh tế, xã hội, chính trị, môi trường, an toàn, và sự phát triển bền vững.

e.   Có khả năng làm việc nhóm.

f.    Có khả năng làm việc độc lập.

g.   Có khả năng xác định, mô hình hóa, và giải quyết các vấn đề.

h.   Có khả năng giao tiếp hiệu quả, khả năng chuẩn bị thuyết trình và thuyết trình trước đám đông, trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450.

i.     Nhận thức được nhu cầu và có khả năng thực hiện việc học tập suốt đời.

 

j.    Có khả năng sử dụng những kỹ thuật, công cụ, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc của người kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.