Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 30/11/-0001

CTĐT:NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP(2014)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CƠ KHÍ

----------------------------

 

NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Năm 2014)

 

Học kỳ

Môn học

1

 

An văn 1

Giáo dục quốc phòng (LT)

Giáo dục quốc phòng (TH)

Giáo dục thể chất 1

Hóa đại cương

Giải tích 1

Vật lý 1

Nhập môn về kỹ thuật

2

 

Anh văn 2

Giáo dục thể chất 2

Giải tích 2

Vật lý 2

Thí nghiệm Vật lý

Đại số

Cơ khí đại cương

3

 

Anh văn 3

Giáo dục thể chất 3

Quản lý sản xuất

Kinh tế kỹ thuật

Xác suất thống kê

Cơ học máy

Vẽ kỹ thuật

4

 

Anh văn 4

Vận trù học

Thiết kế công việc và đo lường lao động

Ứng dụng máy tính trong CN

Thống kê trong công nghiệp

Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lênin

Thực tập đại cương

Thực tập kỹ thuật

5

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Kiểm soát và quản lý chất lượng

Quản lý dự án

Thiết kế mặt bằng

Phương pháp tính

Kỹ thuật hệ thống

Đồ án TK HTCN

6

 

Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

Kỹ thuật mô hình hóa & mô phỏng

Kỹ thuật ra quyết định

Môi trường & Con người

Đồ án NC khả thi HTCN

Kỹ thuật điện

Quản lý logistics

Thực tập tốt nghiệp

7

Chuyên ngành KTHTCN

Thiết kế sản phẩm công nghiệp

Quản lý vật tư và tồn kho

Kỹ thuật điều độ

Môn học tự chọn (1 môn)

Luận văn tốt nghiệp 1

Chuyên ngành Logistics

Vận tải hàng hóa

Điều độ trong chuỗi cung ứng

Quản lý tồn kho trong chuỗi cung ứng

Môn học tự chọn (1 môn)

Luận văn tốt nghiệp 1

8

 

Môn học tự chọn (2 môn)

Luận văn tốt nghiệp 2

Các môn học tự chọn 

Chuyên ngành KTHTCN

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ thuật dự báo

Hoạch định chiến lược

Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

Hoạch định nguồn lực sản xuất

Sản xuất tinh gọn

Cải tiến chất lượng

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế vi mô

Quản lý và đánh giá công nghệ

ERP

Lean Six-sigma

Hệ thống vận chuyển vật liệu (MHS)

Hệ thống sản xuất tích hợp (CIMS)

Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS)

Nhân trắc học

An toàn & nhân trắc học

Hệ thống sản xuất

Nguyên lý chương trình điều khiển

Phân tích hệ thống dịch vụ

CAD

Thẩm định dự án

Quản lý bảo trì

Vận tải hàng hóa

Chuyên ngành Logistics

Quản lý và vận hành cảng biển

Vận tải đa phương thức

Hệ thống logistics thu hồi

Quản lý tinh gọn trong chuỗi cung ứng

Tiếp thị logistics

Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

Quản lý chuỗi cung ứng

Kỹ thuật dự báo

Chiến lược phát triển cảng biển

Thương mại quốc tế cơ bản

Phân tích hệ thống dịch vụ

Thương mại và vận tải quốc tế

Quản lý thu mua

Vận tải hàng hải

Quản lý nhà kho và tồn kho

Hoạt động logistics quốc tế

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế vi mô

Hoạch định nguồn lực sản xuất

Thiết kế sản phẩm công nghiệp