Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 25/09/2017

HK151,143:KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CÁC MÔN HỌC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CÁC MÔN HỌC CHÍNH QUY (ĐH-CĐ)

HK 143 (Năm học 14-15/Học kỳ 3) HK 151 (Năm học 15-16/Học kỳ 1)

Các bước chính:

- Xem kế hoạch giảng dạy và các thông báo tại trang web Phòng Đào tạo www.aao.hcmut.edu.vn

- Đăng ký kế hoạch học tập tại mybk.hcmut.edu.vn  à Chọn Đăng ký môn học (các môn CQ) à Chọn mục Đăng ký kế hoạch học tập … à Chọn đợt tương ứng

- Đăng ký môn học tại mybk.hcmut.edu.vn  à Chọn Đăng ký môn học (các môn CQ) à Chọn mục Đăng ký môn học … à Chọn đợt tương ứng

- Xem thời khóa biểu tại mybk.hcmut.edu.vn à Chọn Xem thời khóa biểu SV

- Thanh toán học phí tại mybk.hcmut.edu.vn à Chọn BKPay

Quy trình chi tiết:


Bước

SV thực hiện

PĐT thực hiện

 

 

PĐT công bố kế hoạch giảng dạy trên trang web PĐT.

1

SV đăng ký kế hoạch học tập (online)

SV phải đăng ký danh sách tất cả các môn cần học, kể cả TTTN/ LVTN để được xếp TKB sơ bộ.

 

 

 

PĐT sẽ xếp TKB sơ bộ cho SV theo các môn đã đăng ký kế hoạch học tập, chưa kiểm tra điều kiện nhận TTTN/LVTN.

2

SV đăng ký môn học (online)

SV điều chỉnh, hủy, thêm các môn học (kể cả TTTN/LVTN).

SV có thể nộp đơn mở thêm lớp (ghi rõ tiết, thứ và có xác nhận của GV, bộ môn và Khoa). Sau khi lớp được mở, SV phải tự ĐKMH online.

 

 

 

PĐT hậu kiểm dữ liệu, điều chỉnh, hủy các môn SV đã đăng ký do sĩ số ít hoặc không thỏa điều kiện (môn tiên quyết, số tín chỉ, …) và công bố TKB chính thức trên công cụ Xem Thời khóa biểu.

PĐT chốt số TC (đạt/xem như đạt) và xét cho nhận TTTN/LVTN.

3

SV kiểm tra TKB chính thức (online)

SV phải kiểm tra thường xuyên để xem TKB mới nhất trên công cụ "Xem Thời khóa biểu". SV không có TKB (không có kết quả ĐKMH) sẽ bị tạm dừng học.

Các môn học đã đăng ký sẽ có nhóm, thứ, tiết học. Các môn học không đăng ký được sẽ có ghi lý do.

 

4

Bắt đầu học kỳ

 

5

Các trường hợp ngoại lệ

Sau khi HK bắt đầu, SV vẫn được đăng ký môn học (online) nhưng chỉ được đăng ký thêm môn học (kể cả TTTN/LVTN), rút môn học*, KHÔNG được hủy hoặc đổi nhóm.

* Các môn học được rút vẫn có tính học phí.

Riêng các SV đăng ký thành công TTTN/LVTN mà có số TC các môn học đăng ký cùng vượt quá quy định thì được rút môn học mà không bị tính học phí. Nếu SV không rút thì PĐT sẽ tự động rút môn học ngẫu nhiên để đảm bảo số TC.

Các trường hợp khác, SV nộp đơn tại PĐT.

 

 

 

PĐT hậu kiểm dữ liệu, điều chỉnh, hủy các môn SV đã đăng ký do không thỏa điều kiện (môn tiên quyết, số tín chỉ, …) và cập nhật TKB trên Xem Thời khóa biểu.

6

Thanh toán học phí (online)

 

CÁC LƯU Ý

SV phải đăng ký ít nhất một môn học trong học kỳ chính, kể cả SV đang đợi nhận LVTN hay đợi tốt nghiệp do chưa đủ điều kiện tiếng Anh. SV phải kiểm tra TKB chính thức tại Xem TKB. Nếu không có TKB thì sẽ bị tạm dừng học. Các trường hợp không có TKB phải liên hệ ngay với PĐT.

SV phải thường xuyên kiểm tra email MSSV@hcmut.edu.vn và xem thông báo trên web để cập nhật thông tin.

SV năm 1 không cần đăng ký kế hoạch học tập và không đăng ký môn học, PĐT sẽ xếp sẵn TKB theo chương trình đào tạo.

SV năm 2 chỉ đăng ký kế hoạch học tập cho các môn tự chọn, PĐT sẽ xếp TKB sơ bộ cùng với các môn bắt buộc theo chương trình đào tạo, SV có thể hiệu chỉnh khi đăng ký môn học.

SV vi phạm quy định về học phí (nộp trễ, chưa nộp), sinh hoạt công dân, khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, … sẽ không được ĐKMH và không được xếp TKB. SV phải hoàn thành đầy đủ quy định và nộp đơn phục hồi để được xét ĐKMH và có TKB.

I. Đăng ký các môn thực tập trong hè HK 143

Bước (Xem chi tiết ở trên)

Thời gian

1 - Đăng ký kế hoạch học tập (online)

Từ 10g00 4/5 đến 15g00 8/5

2 - Đăng ký môn học (online)

Từ 10g00 2/6  đến 15g00 10/6 

3 - Kiểm tra TKB chính thức (online)

Trước 15/6

4 - Bắt đầu học kỳ

15/6 (hoặc theo kế hoạch của Khoa)

5 - Các trường hợp ngoại lệ (online)

--

6 - Thanh toán học phí (online)

Từ 10g00 23/6  đến 15g00 29/6 

Lưu ý:

- SV không đăng ký kế hoạch học các môn TT trong hè sẽ không được xếp TKB. Khi đó, SV cần phải làm đơn có xác nhận đồng ý của Khoa, nộp tại PĐT trong bước 2 ở trên, để được xem xét TT trong hè.

- SV đã đăng ký kế hoạch và đã được xếp TKB các môn TT trong hè, nhưng muốn rút cũng cần phải làm đơn được sự đồng ý của Khoa.

II. Học kỳ dự thính hè - DT 143: Mở các môn học chính quy dành cho SV CQ, SV VLVH, HV cao học.

Bước (Xem chi tiết ở trên)

Thời gian

1 - Đăng ký kế hoạch học tập (online)

Từ 10g00 4/5 đến 15g00 8/5

2 - Đăng ký môn học (online)

Từ 10g00 2/6 đến 15g00 10/6 

3 - Kiểm tra TKB chính thức (online)

Trước 15/6

4 - Bắt đầu học kỳ

15/6

5 - Các trường hợp ngoại lệ (online)

Từ 10g00 15/6 đến 15g00 18/6

6 - Thanh toán học phí (online)

Từ 10g00 23/6 đến 15g00 29/6 

Lưu ý:

Chỉ ghi vào bảng điểm các môn học có kết quả đạt. SV có nhu cầu ghi vào bảng điểm các môn không đạt (ví dụ như để tính là có học môn học trước), cần làm đơn gửi PĐT.

III. Học kỳ 1 chính quy - HK 151: gồm các Lớp chính quy; Lớp Bằng 2 ngày; Lớp Bằng 2 tối.

Các SV sau đây sẽ thuộc diện Dự thính chuyển hệ (D2) và học chung các lớp ở học kỳ chính:

- HV cao học, SV VLVH, ĐTTXa đăng ký lớp CQ/B2

- SV CQ đăng ký lớp B2 tối (chỉ được đăng ký khi môn học này không mở cho lớp CQ hoặc đã hết chỗ)

- SV B2 buổi tối đăng ký lớp B2 ban ngày và ngược lại

Các SV Dự thính chuyển hệ (D2) khi đăng ký môn học thì chọn Đợt đăng ký chuyển hệ.

Bước (Xem chi tiết ở trên)

Thời gian

1 - Đăng ký kế hoạch học tập (online)

Từ 10g00 15/6 đến 15g00 19/6

2 - Đăng ký môn học (online)

Từ 10g00 28/7 đến 15g00 11/8

3 - Kiểm tra TKB chính thức (online)

Trước 17/8

4 - Bắt đầu học kỳ

17/8 (Riêng lớp Bằng 2 tối: 24/8)

5 - Các trường hợp ngoại lệ (online)

Từ 10g00 17/8 đến 15g00 20/8

6 - Thanh toán học phí (online)

Từ 10g00 29/9 đến 15g00 5/10 (tối thiểu 50%)

Từ 10g00 29/9 đến 15g00 30/11 (phần còn lại)   

CÁC LỚP/HỌC KỲ TRONG NĂM HỌC

  • HK chính (CQ/B2/VLVH): bao gồm HK1, HK2 và các lớp thực tập trong hè. SV bắt buộc phải ĐKMH trong các HK chính.
  • HK dự thính (các môn CQ): bao gồm HK dự thính trong HK1, HK dự thính trong HK2, HK dự thính hè. Dành cho tất cả SV CQ, SV VLVH, HV cao học. SV có thể đăng ký HK dự thính theo nhu cầu (không bắt buộc).
  • Lớp dự thính chuyển hệ (D2): học chung các lớp tronng HK chính (CQ/B2/VLVH), dành cho HV cao học đăng ký lớp CQ/B2; SV CQ đăng ký lớp B2 tối (chỉ được đăng ký khi môn học này không mở cho lớp CQ hoặc đã hết chỗ); SV B2 buổi tối đăng ký lớp B2 ban ngày và ngược lại; SV ĐTTXa đăng ký lớp CQ/B2/VLVH.
  • Lớp dự thính chuyển lớp/khóa (DZ): các lớp VLVH tại BK và tại các địa phương, dành cho SV VLVH học khác địa phương, khác khóa (trừ SV VLVH buổi tối tại BK).
  • Lớp dự thính học lại VLVH (RZ): các môn VLVH tại BK (CS1) chỉ dành cho SV VLVH học lại.

Các ký hiệu nhóm lớp môn học:

A

ĐH CQ tại CS1

L

ĐH CQ tại CS2

C

Cao đẳng (CS1)

TN

CT Kỹ sư tài năng

P

CT PFIEV

AU

CT AUF

B

ĐH Bằng 2 tối (CS1)

TT

CT Tiên tiến

CC

CT Chất lượng cao/QT

QT

CT Liên kết Quốc tế

T

ĐH VLVH buổi tối tại CS1

Z

ĐH VLVH tại địa phương

DT

Dự thính ĐH CQ tại CS1

LD

Dự thính ĐH CQ tại CS2

CD

Dự thính CĐ (CS1)

RZ

Dự thính học lại VLVH tại BK (CS1)

KD

Dự thính VLVH (CS1)

--

Đăng ký kế hoạch học tập

CÁCH THANH TOÁN HỌC PHÍ (Xem chi tiết tại đây)

1. Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng OCB của cá nhân. Để không phải xếp hàng, sinh viên có thể thực hiện một trong các cách sau:

- Nộp tiền vào tài khoản cá nhân ngay khi có thể (thời gian nộp không phụ thuộc vào thời gian đợt nộp học phí), KHÔNG đợi đến ngày cuối cùng của đợt nộp học phí.

- Nộp tiền tại các chi nhánh/phòng giao dịch OCB khác ngoài trường ĐHBK (ví dụ PGD Đào Duy Từ 279 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10, PGD Sài Gòn 442 Ba Tháng Hai, P12, Q10, PGD Phú Thọ 60 Âu Cơ, P9, Q.Tân Bình). Ngoài ra, có thể xem danh sách đầy đủ các chi nhánh OCB tại www.ocb.com.vn

2. Thanh toán tại BKPay (mybk.hcmut.edu.vn à BKPay)

LƯU Ý:

Học phí HK chính: SV thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán thì sẽ bị trừ điểm rèn luyện, không được ĐKMH và không được xếp TKB cho HK tiếp theo. Để được ĐKMH và được xếp TKB, SV phải hoàn thành thanh toán học phí (dù đã quá hạn quy định) và làm đơn xin xem xét nộp tại PĐT. Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ.

Học phí dự thính: SV thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán thì sẽ không có tên tham dự kỳ thi (xem như vắng mặt) và không được ĐKMH cho HK dự thính tiếp theo. Để được dự thi và được ĐKMH cho HK dự thính tiếp theo, SV phải thanh toán học phí (dù đã quá hạn quy định) và làm đơn xin xem xét nộp tại PĐT. Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù đã bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp.

 

LƯU Ý VỀ TTTN VÀ LVTN

(1)  Các môn TTTN, TT ngoài trường được mở cả trong HK chính và HK hè theo kế hoạch của các Khoa/Trung tâm và có thể được xếp TKB một số ngày trong tuần. SV không được đăng ký các môn học bị trùng TKB với các môn TT. SV muốn TT trong hè thì đăng ký vào trước HK hè (không đăng ký vào đợt ĐKMH cho HK2).

(2)  Điều kiện về TC tích lũy khi nhận LVTN (ĐH + CĐ): Tại thời điểm đăng ký LVTN, SV phải có số TC tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng “Tổng số TC ngành - [số TC LVTN + số TC các môn chưa có điểm (không tính dự thính) + 7]”

Riêng điều kiện môn tiên quyết là TTTN/TT ngoài trường, nếu kết quả chính thức chưa có kịp thì Khoa sẽ cho kết quả tạm để SV đăng ký LVTN. Tuy nhiên, PĐT sẽ hậu kiểm điểm chính thức môn TTTN/TT ngoài trường trước giữa kỳ và hủy môn LVTN nếu SV vẫn không đạt môn TTTN/TT ngoài trường. SV phải cân nhắc và quyết định việc đăng ký LVTN khi chưa có điểm TTTN/TT ngoài trường vì khi hủy môn LVTN sẽ không được điều chỉnh, bổ sung các môn học khác.

Khi đăng ký LVTN, SV được đăng ký thêm các môn học khác với tổng số tín chỉ các môn học (không kể LVTN) tối đa là 7.

(3)Điều kiện về TC tích lũy khi nhận TTTN (ĐH + CĐ): Tại thời điểm đăng ký TTTN, SV phải có số TCTLN tối thiểu bằng “Tổng số TC của ngành – [số TC LVTN + số TC TTTN + số TC học cùng TTTN trong HK + số TC các môn chưa có điểm (không tính môn dự thính) + 7]”

Đa số các ngành mở TTTN trong HK hè (mặc dù trong CTĐT ghi TTTN ở HK8). SV đăng ký vào đầu tháng 5 để làm TTTN trong hè. Trường hợp học vượt hoặc học trễ, SV có thể đăng ký làm TTTN trong HK chính (nếu Khoa có mở) chung đợt đăng ký với các môn học khác. Khi đó, SV được đăng ký thêm các môn học với số TC tối đa là 12 (không kể TTTN) và không trùng TKB với lịch TT do Khoa quy định.

Riêng một số ngành chỉ mở TTTN trong HK chính, SV được đăng ký TTTN và các môn học trong HK chính với số TC tối đa (kể cả TTTN) là số TC được quy định theo CTĐT tại HK có môn TTTN.