Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 28/01/2013

Ban lãnh đạo Phòng Đào Tạo - Đại học Bách Khoa TP. HCM

  Nhân sự Phòng Đào tạo - Ban lãnh đạo


PGS.TS. BÙI HOÀI THẮNG
Trưởng Phòng 
Điện thoại: 6301
E-mail: bhthang@hcmut.edu.vn
 
TS.LÊ THANH HƯNG
Phó Phòng - Cơ sở vật chất & phát triển
Điện thoại: 5227
E-mail: lthung@hcmut.edu.vn
 
 

Ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về pdt@hcmut.edu.vn