Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 20/03/2020

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019 - 2020

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số hiệu: BK-PĐT

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Lần ban hành:

Ngày ban hành:  __/__/20__

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019 - 2020

Để tích cực thực hiện cam kết như "Chính sách chất lượng" của Trường Đại học
Bách Khoa – ĐHQG-HCM, Đơn vị Phòng đào tạo cam kết thực hiện các mục tiêu chất lượng
như sau:

 MT1. Công khai minh bạch 07 quy trình phục vụ đào tạo.

 MT2. Đảm bảo, cập nhật kịp thời các quy định và quy chế đào tạo: quy định giảng dạy; quy định về cấu trúc khung chương trình đào tạo Cử nhân-Kỹ sư; quy định và quy trình xây dựng chương trình đào tạo; quy chế đào tạo và học vụ.

 MT3. Gia tăng sự thuận tiện cho giảng viên và sinh viên trong công tác học vụ: thống nhất nơi tiếp GV và SV một cách thuận tiện; song ngữ hoá ứng dụng myBK và tăng cường các ứng dụng dành cho SV và GV.

 MT4. Đảm bảo cải tiến chất lượng đào tạo: đánh giá, rà soát chương trình đào tạo; hoàn thành, thẩm định và ban hành CTĐT K2019; tập huấn sử dụng e-learning và các phương pháp giảng dạy hiện đại cho GV; triển khai dự án GD 4.0; khắc phục công tác nộp điểm trễ; cải tiến chất lượng chương trình tài năng, PFIEV

 

 

 

Ngày    tháng     năm 20_(4)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ ……(2)

 

 

(Đã ký)