Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 27/09/2019

V/v các mức thu học phí năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

V/v các mức thu học phí năm học 2019-2020

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thông báo các mức thu học phí năm học 2019-2020 như sau:

II. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1.    CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ

-         Từ K2018 về trước: 320.000 VNĐ/tín chỉ.

-         Cách tính học phí các môn đặc thù:

STT

 

 

Tên môn học

Số TC

Số TC

Tính

 học phí

Số đơn vị học trình (ĐVHT)

Số ĐVHT/TC tính học phí

1

Đề cương luận văn

0

2

--

--

2

Các môn Thể dục 1,2,3 (Đã chuyển thành 09 môn thể dục/thể thao như bóng đá, bóng chuyền…)

0

1

--

--

Các môn đặc thù của chương trình PFIEV

3

Môn tiếng Pháp 6 – 003706 và tiếng Pháp 8 – 003708

--

--

0

3

4

Các môn học với Mã MH đại trà (Thể dục, Pháp luật VN ĐC, NL CN Mac-Lenin,…)

 

Tính bằng số tín chỉ của Môn học đại trà

5

Thực tập tốt nghiệp

--

--

0

4

6

Luận văn tốt nghiệp

--

--

10

20 (Ngành XD)

15


-        
K2019: 5.300.000 VNĐ/HK (tối đa 17TC)

o   Phần học phí học vượt (hơn 17TC/HK) và học phí học lại của môn GDTC (được quy đổi tương đương là 1 TC) của K2019 được tính học phí theo tín chỉ như đơn giá của K2018 trở về trước.

o   Nhà trường xem xét giảm 50% học phí của học kỳ đó cho các sinh viên học ít hơn hoặc bằng 8TC/HK.

-         Học phí các học kỳ dự thính được tính đơn giá 480.000 VNĐ/TC.

2.    CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, TIÊN TIẾN, LIÊN KẾT QUỐC TẾ

-         Từ K2018 về trước (ngoại trừ các sinh viên học bằng CTĐT của K2019) : 1.850.000 VNĐ/TC.

Cách tính học phí các môn đặc thù:

Nhóm

Cách tính học phí

Pháp luật Việt Nam đại cương; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê Nin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

(0.2 * số tín chỉ * 1.850.000)/lần đăng ký

Giáo dục thể chất

925.000VNĐ/lần đăng ký

Kỹ năng mềm

5.550.000 VNĐ/lần đăng ký

Kỹ năng xã hội

3.700.000 VNĐ/lần đăng ký

Nhập môn kỹ thuật (CT Tiên tiến); Đề cương Luận văn tốt nghiệp; Chuyên đề Luận văn tốt nghiệp

Giáo dục Quốc phòng An Ninh

Theo đơn giá của Trung tâm GDQP

 

-         K2019 (và các sinh viên các khoá trước học bằng CTĐT của K2019): 30.000.000 VNĐ/HK (tối đa 16TC)

o   Phần học phí học vượt (hơn 16TC/HK) và học phí học lại của môn GDTC (được quy đổi tương đương là 1 TC) của K2019 được tính học phí theo tín chỉ như đơn giá của K2018 trở về trước.

o   Nhà trường xem xét giảm:

+   25% học phí của học kỳ đó cho các sinh viên học ít hơn hoặc bằng 12TC/HK;

+  50% học phí của học kỳ đó cho các sinh viên học ít hơn hoặc bằng 8TC/HK;

+  75% học phí của học kỳ đó cho các sinh viên học ít hơn hoặc bằng 4TC/HK.

o   Các trường hợp đặc biệt:

+  Với trường hợp học lại nhóm môn kỹ năng:

-      Môn Kỹ năng mềm với mức giá 5.550.000 VNĐ/lần đăng ký;

-      Môn Kỹ năng Xã hội với mức giá 3.700.000 VNĐ/lần đăng ký.

+  Học lại Giáo dục Quốc phòng An ninh: Theo đơn giá Trung tâm GDQP.

+  Đối với SV K2017, K2018 đã chuyển mã lớp, học cùng CTĐT K2019 nhưng đã đăng ký trước một số môn ở HK183, ở HK191 và HK192 SV sẽ được tính học phí theo đơn giá tín chỉ 1.850.000 VNĐ/TC. Các học kỳ tiếp theo tính theo qui định của K2019

-         Học phí các học kỳ dự thính được tính đơn giá 2.220.000 VNĐ/TC.

-         Học phí sinh viên nước ngoài tính tương tự như sinh viên Việt Nam

III. VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2 BAN NGÀY, LIÊN THÔNG

-         Từ K2018 về trước: tính như chương trình đào tạo đại trà.

-         K2019: tính như chương trình đào tạo đại trà.

IV. VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2 BUỔI TỐI, VỪA LÀM VỪA HỌC, ĐÀO TẠO TỪ XA

-         Từ K2018 về trước: 1.5 lần chương trình đào tạo đại trà.

-         K2019: 1.5 lần chương trình đào tạo đại trà.

V. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

- Học lại môn TD: 320.000 đ/TC.