Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 01/03/2019

V/v quy định mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

V/v quy định mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

1. Quy định về cách tính học phí:

Học phí được tính theo số tín chỉ của môn học trong chương trình đào tạo. Ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ sau:

Môn học ngoại lệ

Số tín chỉ môn học

Số tín chỉ dùng tính học phí

Đề cương luận văn

0

2

Các môn Thể dục 1, 2, 3

0

1

2. Mức thu học phí theo tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mức thu học phí theo tín chỉ

ĐH, CĐ, Bằng 2 (chính quy)

300.000 đ/Tc

Lớp dự thính ngoài giờ, dự thính chuyển hệ/cơ sở

450.000 đ/Tc

VLVH, ĐTTXa, Bằng 2 ngoài giờ

450.000 đ/Tc

CT PFIEV

165.000 đ/ĐvHt

Riêng các môn TTTN, LVTN tính theo chương trình đại trà

CT Tiên tiến, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh

Theo quy định riêng

-    Học phí môn Giáo dục quốc phòng thu hộ cho Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên  ĐHQG TP.HCM: 810.000 đồng/sinh viên (theo quy định của ĐHQG HCM) 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Xem thêm cách tính học phí HK182