Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 27/02/2017

CĐR Kỹ sư Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

CHUẨN ĐẦU RA
Chương trình Kỹ sư Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Tên chương trình

:

 

Tên Tiếng Việt

:

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Tên Tiếng Anh

:

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Ngành đào tạo

:

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Trình độ đào tạo

:

Đại học

Khoa

:

Cơ khí

Loại hình đào tạo

:

Chính quy

Học chế đào tạo

:

Tín chỉ

Ngôn ngữ đào tạo

:

Tiếng Việt

Mã ngành đào tạo

:

52.51.06.05

Danh hiệu tốt nghiệp

:

Kỹ sư Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 

1.1 Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

1.1.1   Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư chất lượng cao trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng kỹ thuật; có kiến thức, kỹ năng, và thái độ phù hợp để phân tích, đánh giá, thiết kế, vận hành, và cải tiến các hệ thống Logistics và Chuỗi cung ứng. Kỹ sư tốt nghiệp từ ngành có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, khả năng sáng tạo, trách nhiệm nghề nghiệp, và có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

1.1.2   Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là trang bị cho người học đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn và thái độ chuyên nghiệp làm nền tảng vững chắc cho sự thành công của kỹ sư Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, họ:

(1)

Có kiến thức nền tảng về toán học và khoa học tự nhiên đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

(2)

Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn và các công cụ cần thiết để thể hiện vai trò người kỹ sư trong việc phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai, vận hành, và cải tiến hiệu quả hệ thống Logistics và chuỗi cung ứng.

(3)

Có các kỹ năng, phẩm chất cần thiết như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lãnh đạo… tạo tiền đề cho việc phối hợp các ngành khác để giải quyết các vấn đề liên ngành, đa lĩnh vực liên quan đến Logistics và chuỗi cung ứng.

(4)

Có đầy đủ sức khoẻ, hiểu biết chính trị, đạo đức và kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo nhằm phục vụ tốt cho sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.


1.1.3  
Chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình

Vào thời điểm tốt nghiệp, Kỹ sư Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng:

a.

Có khả năng áp dụng các kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật.

b.

Có khả năng thiết kế và tiến hành thực nghiệm, thu thập, và phân tích dữ liệu.

c.

Có khả năng phân tích, thiết kế, vận hành, và cải tiến các hệ thống hoặc các quy trình liên quan đến Logistics và chuỗi cung ứng phục vụ cho sự phát triển bền vững.

d.

Có khả năng phân tích, xác định, mô hình hóa, và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống Logistics và chuỗi cung ứng.

e.

Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, công cụ, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc của người kỹ sư Logistics và chuỗi cung ứng.

f.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc trong các nhóm đa ngành, đa lĩnh vực.

g.

Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản và thuyết trình bằng Tiếng Việt và một ngoại ngữ (Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 500).

h.

Nhận thức được nhu cầu và có khả năng thực hiện việc học tập suốt đời.

i.

Có đầy đủ sức khỏe, lý luận chính trị, đạo đức, phẩm chất cần thiết để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.1.4   Mối quan hệ giữa CĐR và mục tiêu đào tạo

Ma trận đối sánh mức độ tương thích CĐR của chương trình đào tạo với mục tiêu đào tạo thể hiện trong bảng bên dưới.

Bảng 1 Ma trận đối sánh CĐR và mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra

Mục tiêu đào tạo

(1)

(2)

(3)

(4)

a.

Có khả năng áp dụng các kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật.

H

H

   

b.

Có khả năng thiết kế và tiến hành thực nghiệm, thu thập, và phân tích dữ liệu.

M

H

M

 

c.

Có khả năng phân tích, thiết kế, vận hành, và cải tiến các hệ thống hoặc các quy trình liên quan đến Logistics và chuỗi cung ứng phục vụ cho sự phát triển bền vững.

 

H

H

M

d.

Có khả năng phân tích, xác định, mô hình hóa, và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống Logistics và chuỗi cung ứng.

L

H

M

 

e.

Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, công cụ, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc của người kỹ sư Logistics và chuỗi cung ứng.

L

H

H

 

f.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc trong các nhóm đa ngành, đa lĩnh vực.

M

H

H

M

g.

Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản và thuyết trình bằng Tiếng Việt và một ngoại ngữ (Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 500).

 

H

H

M

h.

Nhận thức được nhu cầu và có khả năng thực hiện việc học tập suốt đời.

 

M

 

M

i.

Có đầy đủ sức khỏe, lý luận chính trị, đạo đức, phẩm chất cần thiết để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

M

M

H

Ghi chú: L (Low – Mức độ thấp), M (Medium – Mức độ trung bình), H (High – Mức độ cao)

 

1.1.1   Mối quan hệ giữa các môn học và CĐR

Sự tương thích giữa các môn học với CĐR được thể hiện trong các bảng theo sau.

Bảng 2 Tỷ trọng số tín chỉ - CĐR

CĐR

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Tỉ lệ %

35%

30%

40%

40%

43%

40%

39%

39%

28%

 

Bảng 3 Kiến thức toán học và khoa học tự nhiên

TT

Môn học

Chuẩn đầu ra chương trình

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1 

Đại số

x

 

 

 

 

x

 

x

 

2 

Giải tích 1

x

 

 

 

 

x

 

x

 

3 

Giải tích 2

x

 

 

 

 

x

 

x

 

4 

Vật lý 1

x

 

 

 

 

 

 

x

 

5 

Vật lý 2

x

 

 

 

 

 

 

x

 

6 

Thí nghiệm Vật lý

x

x

 

 

 

x

 

x

 

7 

Hóa đại cương

x

 

 

 

 

x

 

x

 

8 

Phương pháp tính

x

x

 

 

 

x

 

 

 

9 

Xác suất thống kê

x

x

 

 

 

x

 

 

 

10 

Môi trường và Con người

 

 

x

 

 

 

 

 

x

Bảng 4 Ngoại ngữ

TT

Môn học

Chuẩn đầu ra chương trình

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1 

Anh văn 1

 

 

 

 

 

 

x

x

 

2 

Anh văn 2

 

 

 

 

 

 

x

x

 

3 

Anh văn 3

 

 

 

 

 

 

x

x

 

4 

Anh văn 4

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Bảng 5 Kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội

TT

Môn học

Chuẩn đầu ra chương trình

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1 

Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa  Mác-Lênin

 

 

x

 

 

 

 

 

x

2 

Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

 

 

x

 

 

 

 

 

x

3 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

x

 

 

 

 

 

x

4 

Nhập môn về kỹ thuật

x

 

 

 

 

 

 

x

x

5 

Quản lý sản xuất

 

 

x

 

x

 

x

 

 

6 

Pháp luật đại cương

 

 

x

 

 

 

 

 

x

Bảng 6 Thực tập và luận văn tốt nghiệp

TT

Môn học

Chuẩn đầu ra chương trình

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1 

Thực tập đại cương

 

 

 

x

x

x

 

 

 

2 

Thực tập kỹ thuật

 

x

 

 

 

 

 

 

x

3 

Thực tập tốt nghiệp

 

 

 

x

x

x

x

x

 

4 

Luận văn tốt nghiệp

 

 

x

x

x

x

x

x

x

Bảng 7 Kiến thức cơ sở kỹ thuật, cơ sở ngành

TT

Môn học

Chuẩn đầu ra chương trình

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1 

Đồ án Logistics 1

 

x

x

x

x

x

x

 

 

2 

Đồ án Logistics 2

 

x

x

x

x

x

x

 

 

3 

Kinh tế kỹ thuật

 

x

 

 

x

 

 

 

 

4 

Thống kê trong công nghiệp

x

x

 

 

x

x

x

x

 

5 

Vận trù học

x

x

 

 

x

 

 

x

 

6 

Quản lý chất lượng

 

x

 

x

x

 

 

 

 

7 

Hoạch định mặt bằng

 

 

 

x

 

x

x

 

 

8 

Marketing Logistics

 

x

 

 

 

 

x

 

 

9 

Quản lý dự án

 

 

x

 

x

x

 

 

 

10 

Kỹ thuật hệ thống

 

 

x

x

x

 

 

 

 

11 

Mô hình ra quyết định trong chuỗi cung ứng

 

 

x

 

x

 

x

 

x

12 

Dự báo

x

x

 

x

x

 

 

 

 

13 

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

x

 

 

x

x

 

 

14 

Quản lý Logistics

 

 

 

x

x

 

x

 

 

15 

Vận tải hàng hóa

 

 

x

x

 

 

x

 

 

16 

Quản lý chuỗi cung ứng

 

 

 

x

x

 

x

 

x

17 

Điều độ trong chuỗi cung ứng

x

 

x

 

x

 

 

 

 

18 

Quản lý kho hàng và tồn kho

 

x

x

x

 

x

 

 

 

19 

Quản lý thu mua

 

 

x

x

 

 

x

 

 

Bảng 8 Kiến thức chuyên sâu (tự chọn)

TT

Môn học

Chuẩn đầu ra chương trình

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1 

Quản lý và vận hành cảng biển

 

 

 

x

 

x

x

 

 

2 

Phân tích hệ thống dịch vụ

 

 

x

x

 

x

x

 

 

3 

Quản lý công nghệ

 

 

 

 

x

x

x

x

 

4 

Hệ thống nâng chuyển vật liệu

x

 

x

 

x

 

 

 

 

5 

Phát triển sản phẩm trong công nghiệp

x

 

x

 

x

x

 

 

 

6 

Quản lý bảo trì

x

 

x

x

 

 

x

 

 

7 

Hoạch định nguồn lực sản xuất

 

 

x

x

x

x

 

 

 

8 

Vận tải đa phương thức

x

 

x

x

 

 

x

 

 

9 

Hệ thống Logistics thu hồi

 

 

x

 

x

x

x

 

 

10 

Quản lý tinh gọn trong chuỗi cung ứng

x

 

x

x

 

x

 

 

 

11 

Thẩm định dự án

x

 

 

x

x

 

x

 

 

12 

Chiến lược phát triển cảng biển

 

 

x

 

x

x

x

 

 

13 

Thương mại quốc tế cơ bản

 

 

 

x

x

 

x

x

 

14 

Vận tải hàng hải

 

 

x

x

x

 

x

 

 

15 

Quản lý nhà kho và tồn kho

 

 

x

x

x

x

 

 

 

16 

Logistics quốc tế

 

 

 

x

x

x

x

 

 

17 

Kỹ thuật mô hình hóa & mô phỏng

x

 

 

x

x

 

 

x

 

18 

An toàn và nhân trắc học

 

 

x

 

x

x

x

 

 

19 

Kinh tế vi mô

 

 

 

x

x

x

 

 

x

20 

Kinh tế vĩ mô

 

 

 

x

x

x

x

 

x

21 

Kỹ năng lãnh đạo

 

 

 

 

x

x

x

 

x

22 

Quản lý thiết bị nâng vận chuyển

 

 

x

 

x

x

x

 

 

23 

Thiết bị nâng vận chuyển

 

 

x

x

x

 

x

 

 

24 

Cơ khí đại cương

 

 

 

x

x

x

x

 

 

25 

Cơ học máy

 

x

x

 

x

x

 

 

 

26 

Kỹ thuật độ tin cậy

x

 

x

 

x

 

x

 

 

Bảng 9 Giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất

 

TT

Môn học

Chuẩn đầu ra chương trình

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1 

Giáo dục thể chất 1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2 

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

3 

Giáo dục thể chất 3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

4 

GD quốc phòng (Lí thuyết)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

5 

GD quốc phòng (Thực hành)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

1.2 Cơ hội việc làm

Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng ở Việt Nam luôn được các chuyên gia đánh giá rất có triển vọng, vấn đề nguồn nhân lực cho lĩnh vực này được đặt ra rất bức xúc và đặt lên hàng đầu. Ở Mỹ, các trường đại học hàng đầu đều cung cấp các chương trình đào tạo lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Ngành logistics có xu hướng phát triển, tiếp tục cần nhiều nhân lực trong những năm tới. Mức thu nhập của ngành cao hơn mặt bằng chung song nguồn cung cấp lao động mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu. Kỹ sư và Thạc sĩ tốt nghiệp từ ngành luôn được săn đón với chính sách ưu đãi rất cao từ các doanh nghiệp nước ngoài như DHL, OOCL, Samsung, Unilever Vietnam, Bosh, Jabil Vietnam, Nestle, BigC…, hay các doanh nghiệp Việt Nam như Vinamilk, Vietnam Airline, VietJet, Saigon Coop, Bia SaiGon, Saigon Port, Ben Nghe Port, …, và các cơ quan nhà nước.