Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 21/03/2017

Sửa đổi quy chế đào tạo và học vụ bậc đại học, cao đẳng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy hiệu lực Quyết định số 321/ĐHBK-ĐT ngày 22/02/2017 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo và học vụ bậc đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 3502/ĐHBK-ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM

Điều 1. Hủy hiệu lực Quyết định số 321/ĐHBK-ĐT ngày 22 tháng 02 năm 2017 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo và học vụ bậc đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 3502/ĐHBK-ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM, như sau: (chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Điều 3. Trưởng các phòng ban, Trưởng khoa, Giám đốc trung tâm đào tạo và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Xem Quy chế đào tạo và học vụ bậc đại học, cao đẳng (sửa đổi bổ sung)