Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 15/09/2017

Quy định mức thu học phí năm học 2016-2017

 

1.    Quy định về tín chỉ học phí:

Loại môn học

Số tín chỉ học phí (TcHp)

Giảng dạy lý thuyết, thực hành, thí nghiệm tại trường

1 TcHp/15 tiết

Đồ án môn học

2 TcHp/1 tín chỉ

Môn học có bài tập lớn

+0,2 TcHp

Thực tập tham quan

0,5 TcHp/1 tín chỉ

Thực tập ngoài trường

1 TcHp/1 tín chỉ

Thực tập tốt nghiệp

6 TcHp (ĐH chính quy)

8 TcHp (ĐH VLVH)

8 TcHp (Cao đẳng)

Luận văn tốt nghiệp

19 TcHp (ĐH chính quy)

24 TcHp (ĐH VLVH)

16 TcHp (Cao đẳng)

2.    Mức thu tín chỉ học phí

a.      Lớp đại học (bằng 1), cao đẳng chính quy:

Chương trình đào tạo

Các môn đại cương
(trừ ngoại ngữ)

Các môn cơ sở, ngành,
chuyên ngành

Từ 2008 đến 2013

140.000đ/TcHp

170.000đ/TcHp

Từ 2014

155.000đ/TcHp

180.000đ/TcHp

PFIEV

130.000đ/ĐvHt

Riêng các môn TTTN, LVTN tính theo đại học chính quy (bằng 1)

b.      Lớp đại học VLVH, ĐTXa, Bằng 2 (ngoài giờ):

220.000đ/TcHp (CTĐT từ 2008 đến 2013); 230.000đ/TcHp (CTĐT từ 2014)

c.       Lớp dự thính, chuyển hệ, chuyển cơ sở:

-    Mức học phí: bằng mức học phí đại học (bằng 1) chính quy cộng thêm 50.000đ/TcHp

3.    Các quy định khác:

 

-    Học phí môn GDQP thu hộ TTGDQP theo mức do ĐHQG-HCM quy định (670.000 đồng/sinh viên, năm học 2016-2017).