Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 05/05/2016

CĐR Kỹ sư Cơ kỹ thuật

CHUẨN ĐẦU RA
Chương Trình Kỹ sư Cơ kỹ thuật

Tên chương trình:          Kỹ sư Cơ Kỹ thuật

Trình độ đào tạo:            Đại học (Kỹ sư)

Ngành đào tạo:                Cơ Kỹ Thuật

Mã ngành:                         52 52 01 01

Các hướng của ngành: Mô phỏng Cơ Kỹ thuật, Kỹ thuật Đo lường, Động lực học và Điều khiển

Loại hình đào tạo:           Chính quy tập trung

Khoa:                                   Khoa Học Ứng Dụng

1.    MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

Cơ Kỹ Thuật là ngành đào tạo ứng dụng các nguyên  lý cơ học và toán học để phân tích, tính toán và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và ứng dụng đa ngành. Mục tiêu tổng quát là đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt để phụng sự đất nước. Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và cơ sở vững vàng, có khả năng giải quyết độc lập các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ học kỹ thuật, có khả năng phát triển nghiên cứu và ứng dụng với 03 hướng chính là: Mô phỏng Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật đo lường, Động lực học và điều khiển, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của đất nước.

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu áp dụng chương trình khung của Bộ giáo dục và Đào tạo, tham khảo các chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến trên thế giới và khảo sát điều tra ý kiến của giảng viên, doanh nghiệp, sinh viên và cựu sinh viên đã và đang tham gia quá trình đào tạo ngành Cơ kỹ thuật trước nay với cách tiếp cận theo chuẩn CDIO.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

1.  Có  kiến thức cơ bản về toán,  khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

2.  Có kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: các kiến thức nền tảng của Cơ kỹ thuật, các quá trình cơ học của kỹ thuật để  áp dụng hiệu quả trong  nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến  thiết kế và phát triển các thiết bị kỹ thuật. Có khả năng và năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, tính toán mô phỏng, đo lường kỹ thuật, chế tạo sản phẩm, tối ưu hóa sản phẩm, và  điều khiển động lực học hệ thống kỹ thuật thực tiễn. Có khả năng sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, khả năng tự học và tự nghiên cứu.

3. Có khả năng tư duy, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm, đạo đức nghề nghiệp đủ để làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa và hợp tác tốt trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

4. Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội. Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đáp ứng và đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Mục tiêu chương trình được thể hiện qua các chuẩn đầu ra tổng quát như sau:

a

Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực cơ kỹ thuật, chuyên ngành kỹ thuật mô phỏng, kỹ thuật đo lường, động lực học và điều khiển.

b

Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích dữ liệu trong lĩnh vực Cơ học kỹ thuật.

c

Khả năng thiết kế một hệ thống, một giai đoạn của một quy trình đáp ứng được các yêu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn, có thể sản xuất được và tính bền vững

d

Khả năng làm việc nhóm liên ngành để hoàn thành mục đích chung.

e

Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực cơ kỹ thuật

f

Có hiểu biết về trách nhiệm chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

g

Có khả năng giao tiếp hiệu quả thông qua báo cáo và thuyết trình

h

Hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.

i

Nhận thức về sự cần thiết và khả năng học tập suốt đời.

j

Có kiến thức về các vấn đề đương thời.

k

Có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật. Sử dụng tốt các phần mềm tính toán kỹ thuật (Matlab, Visual C++, Maple), các phần mềm mô phỏng (ANSYS, ABAQUS, SOLIDWORKS..), các phần mềm thiết kế (Inventor, Catia…) cho các máy, kết cấu, trong công nghiệp và kỹ thuật.

1.3. Ma trận chương trình đào tạo - chuẩn đầu ra

STT

Môn học

Chuẩn đầu ra chương trình

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

1 

Đại số

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

2 

Giải tích 1

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

3 

Vật lý 1

x

x

 

x

x

 

x

 

 

x

x

4 

Giải tích 2

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

5 

Vật lý 2

x

x

 

x

x

 

x

 

 

x

x

6 

Thí nghiệm Vật lý Đại cương

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

7 

Hóa đại cương

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

8 

Phương pháp tính

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

9 

Xác suất thống kê

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

x

10 

Cơ sở toán ứng dụng & Phương trình toán lý

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

11 

Anh văn 1

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

12 

Anh văn 2

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

13 

Anh văn 3

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

14 

Anh văn 4

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

15 

Nguyên lý cơ bản CN Mác-Lê Nin

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

16 

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

17 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

18 

Con người & và môi trường

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

19 

Kinh tế học đại cương

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

20 

Quản trị kinh doanh cho kỹ sư

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

21 

Lập và phân tích dự án cho kỹ sư

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

22 

Quản lý sản xuất cho kỹ sư

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

23 

Quản lý dự án cho kỹ sư

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

24 

Nhập môn Kỹ thuật (Khoa KH Ứng dụng)

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

25 

Giáo dục thể chất 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Giáo dục thể chất 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Giáo dục quốc phòng (LT)

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

29 

Giáo dục quốc phòng (TH)

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

30 

Cơ học lý thuyết

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

x

31 

Vẽ kỹ thuật

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

32 

Cơ lưu chất & Thí nghiệm

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

33 

Kỹ thuật điện – Điện tử

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

34 

Cơ lý thuyết nâng cao

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

x

35 

Cơ khí đại cương

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

36 

Cơ học vật rắn biến dạng

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

37 

CAD ứng dụng

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

38 

Kỹ thuật lập trình CKT

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

39 

Nhập môn về lập trình

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

40 

Phương pháp PTHH CKT

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

41 

Thiết kế kỹ thuật

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

42 

Lý thuyết đàn hồi 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

43 

Dao động cơ sở

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

44 

Vật liệu kỹ thuật

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

45 

Nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

46 

ĐA thiết kế kỹ thuật

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

x

47 

Lập trình tính toán

x

x

 

x

 

 

x

 

 

 

x

48 

PP PTHH ứng dụng

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

49 

Lý thuyết dẻo kỹ thuật

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

50 

ĐAMH Cơ kỹ thuật

 

x

x

x

 

 

x

x

x

 

x

51 

Tính toán ĐLH lưu chất

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

x

52 

Cơ học môi trường rời

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

53 

Ứng xử cơ học của vật liệu

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

54 

Cơ học môi trường liên tục

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

55 

Cơ học rạn nứt

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

x

56 

Tính toán kết cấu

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

x

57 

Phân tích số liệu thực nghiệm cơ học

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

x

58 

Mạch điện C

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

59 

Đo lường các đại lượng phi điện

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

60 

Dao động kỹ thuật

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

x

61 

Hệ thống điều khiển số

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

62 

Mô hình hóa ĐLH cơ hệ

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

x

63 

Phân tích số liệu thực nghiệm cơ học nâng cao

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

x

64 

Động lực học hệ nhiều vật

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

x

65 

Lý thuyết ổn định

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

66 

Hệ thống điều khiển số

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

67 

Động học robot

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

x

68 

Thực tập cơ kỹ thuật 1

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

x

69 

Thực tập cơ kỹ thuật 2

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

x

70 

Thực tập kỹ thuật

 

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

71 

Thực tập tốt nghiệp

 

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

72 

Đề cương luận văn tốt nghiệp

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

x

73 

Luận văn tốt nghiệp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

1.4. Cơ hội việc làm

Kỹ sư tốt nghiệp của chương trình đào tạo ngành Cơ học kỹ thuật luôn được cần đến ở bất cứ môi trường kỹ thuật nào có nhu cầu cho các tài năng trẻ sáng tạo. Cơ hội việc làm cho các Kỹ sư Cơ kỹ thuật bao gồm: 

-          Các viện nghiên cứu và thiết kế (viện khoa học và công nghệ quân sự; học viện kỹ thuật quân sự; học viện hải quân; viện cơ học ứng dụng; viện kỹ thuật giao thông; các viện nghiên cứu về máy, về biển, về công trình, về thủy lợi, thủy văn, về khai thác và vận chuyển dầu khí, …).

-          Các trung tâm lập trình phần mềm về các bài toán cơ học.

-          Các trường Đại học: giảng dạy và nghiên cứu.

-          Các phòng thiết kế kỹ thuật của các nhà máy, các công ty có nhiều nhu cầu về chế tạo mới hoặc cải tiến sản phẩm thường  xuyên.

-          Các cơ quan Đảm Bảo Chất Lượng Tiêu Chuẩn Đo Lường như các cơ quan kiểm định, các cơ quan tư vấn kỹ thuật.

-          Các công ty, nhà máy có gia công sản xuất các sản phẩm cơ khí.