Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 27/05/2016

CĐR Kỹ sư Kỹ thuật Tàu thủy

CHUẨN ĐẦU RA
Chương Trình Kỹ sư Kỹ thuật Tàu thủy

Tên chương trình:   Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy
Trình độ đào tạo:   Đại học (Kỹ sư)
Ngành đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy
Mã ngành: 52.52.01.22
Khoa: Kỹ thuật Giao thông
 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kỹ thuật Tàu thủy có được sự giáo dục khoa học và nghề nghiệp (kỹ thuật và công nghệ), cho phép họ có thể thành công vởi công việc của người kỹ sư nói chung và nhất là trong ngành Kỹ thuật (lãnh vực) Tàu Thủy. 
         Đặc biệt họ có thể:
1.  Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
2. Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: các quá trình vật lý của kỹ thuật tàu thủy, hệ thống sản xuất và bảo trì, thiết kế và phát triển sản phẩm, nghiên cứu… giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo trong các hệ thống sản xuất công nghiệp… từ đó phát huy tính sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, khả năng tự học và tự nghiên cứu.
3. Có khả năng tư duy, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm, đạo đức nghề nghiệp đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.
4. Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng. 

1.2 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Mục tiêu chương trình được thể hiện qua các chuẩn đầu ra tổng quát như sau:

a

Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực liên ngành kỹ thuật tàu thủy.

b

Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực liên ngành tàu thủy và cơ khí động lực.

c

Khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình trong lĩnh vực liên quan để đáp ứng các nhu cầu mong muốn.

d

Khả năng hoạt động nhóm hiệu quả để hoàn thành một mục đích chung.

e

Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực tàu thủy.

f

Có sự hiểu biết sâu sắc về ngành nghề và trách nhiệm đạo đức trong việc hành nghề trong lĩnh vực tàu thủy.

g

Có khả năng giao tiếp hiệu quả thông qua báo cáo và thuyết trình

h

Hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.

i

Nhận thức về sự cần thiết và khả năng học tập suốt đời.

j

Có kiến thức về các vấn đề đương thời.

k

Sử dụng tốt các phần mềm tính toán kỹ thuật (Matlab, LabVIEW, Visual C++, Maple), các phương pháp thiết kế, các phần mềm mô phỏng số, CAD/CAM-CNC.


1.3 Ma trận chương trình đào tạo - chuẩn đầu ra
 

STT

Môn học

Chuẩn đầu ra chương trình

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

1 

Anh văn 1

 

 

 

 

 

 

ü

 

ü

 

 

 

2 

Giáo dục quốc phòng (LT)

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

3 

Giáo dục quốc phòng (TH)

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

4 

Giáo dục thể chất 1

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Đại số

ü

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

6 

Giải tích 1

ü

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

7 

Vật lý 1

ü

ü

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

8 

Hóa đại cương

ü

ü

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

9 

Anh văn 2

 

 

 

 

 

 

ü

 

ü

 

 

 

10 

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

ü

 

 

 

 

ü

 

 

 

11 

Giải tích 2

ü

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

12 

Vật lý 2

ü

ü

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

13 

Thí nghiệm Vật lý

 

ü

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

14 

Nhập môn kỹ thuật

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

ü

 

ü

 

15 

Vẽ kỹ thuật giao thông

ü

ü

 

 

ü

 

 

 

ü

 

ü

 

16 

Lập trình cơ bản

ü

ü

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

17 

Cơ học VR biến dạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Cơ Kỹ thuật & d.động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Nhiệt ĐLH & truyền nhiệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Anh văn 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Cơ học C lỏng & khí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Nhập môn Kỹ thuật TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Phương pháp tính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

GDTC3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Nguyên lý C.bản CNML

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Lý thuyết Tàu thủy 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Anh văn 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Xác suất thống kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Kỹ thuật chế tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Thiết bị NL tàu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Lý thuyết tàu thủy  2*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 Lý thuyết tàu thủy  3**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Kỹ thuật Đ-ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

Cơ kết cấu GT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Tự chọn CN nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Tự chọn CN nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38`

Đường lối CM ĐCSVN

 

                     

39 

Đồ họa V.tính&CAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Tự chọn khối kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

MT & Con người

                     

 

42 

Tự chọn CN nhóm B

 

                     

43 

Tự chọn CN nhóm B

 

                     

44 

Tự chọn CN nhóm B

 

                     

45 

Tự chọn CN nhóm C

 

                     

46 

Tự chọn CN nhóm C

 

                     

47 

Tự chọn CN nhóm C

 

                     

48 

Tự chọn CN nhóm C

 

                     

49 

Chọn 1 môn trong các môn học sau:

- Quản trị kinh doanh cho kỹ sư

- Lập và phân tích dự án cho kỹ sư

- Quản lý dự án cho kỹ sư

 

 

 

 

 

 

 

ü

ü

ü

 

 

50 

Thực tập kỹ thuật

ü

ü

 

 

ü

 

 

 

ü

 

ü

 

51 

Thực tập tốt nghiệp

ü

ü

 

ü

ü

 

ü

 

ü

 

ü

 

52 

Luận văn tốt nghiệp

ü

ü

ü

 

ü

ü

ü

ü

ü

 

ü

ü

 
1.4 Cơ hội việc làm
 
Các kỹ sư sau khi tốt nghiệp sẽ được các nhà tuyển dụng quan tâm cao và sẽ thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cơ hội nghề nghiệp: các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực tàu thủy; các cơ quan tư vấn và chuyển giao công nghệ liên quan đến tàu thủy… với vai trò là người lãnh đạo, quản lý, điều hành, thiết kế, tư vấn, phản biện; các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề có chuyên ngành đào tạo liên quan đến tàu thủy.
 
Tốt nghiệp từ một trường đại học kỹ thuật hàng đầu trong khu vực, được trang bị đầy đủ về khoa học cơ bản và công nghệ tiên tiến, các kỹ sư Kỹ thuật Tàu thuỷ của trường Đại học Bách khoa luôn được ưu tiên tuyển dụng vào các doanh nghiệp của ngành công nghiệp tàu thuỷ và khai thác dầu khí, các công ty tư vấn - thiết kế chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, dầu khí, năng lượng liên quan đến hệ thống kỹ thuật đường ống, đặc biệt là các công ty của nước ngoài đóng ở TP HCM, Vũng tàu.