CÁC LỚP/HỌC KỲ TRONG NĂM HỌC

Ngày: 27/09/2017

CÁC LỚP/HỌC KỲ TRONG NĂM HỌC

  • Các lớp chính quy học kỳ 1, học kỳ 2
  • Các lớp chính quy bằng 2 tối học kỳ 1, học kỳ 2
  • Các môn thực tập ngoài trường, thực tập tốt nghiệp vào học kỳ hè
  • Các lớp chính quy dự thính vào học kỳ dự thính 1, học kỳ dự thính 2, học kỳ dự thính hè.

o   Có 3 học kỳ dự thính: học kỳ dự thính 1 (thường bắt đầu tuần 7 của HK1), học kỳ dự thính 2 (thường bắt đầu tuần 7 của HK2), học kỳ dự thính hè.

o   Trong HK dự thính 1, 2: Lớp dự thính được mở vào tối thứ Hai, Tư, Sáu (tiết 14-16 tại CS1/ tiết 13-15 tại CS2), chiều thứ Bảy (tiết 7-9/10-12), sáng Chủ nhật (tiết 1-3/4-6), chiều Chủ nhật (tiết 7-9/10-12).

o   Trong HK dự thính hè: Lớp dự thính thường được mở vào các ngày trong tuần.

 

  • Các lớp VLVH vào học kỳ 1, học kỳ 2
  • Các lớp VLVH dự thính học lại (RZ) vào cuối học kỳ 1 (khoảng tháng 1) và cuối học kỳ 2 (khoảng tháng 7)

CÁC LOẠI SINH VIÊN

  • SV chính quy (đại trà, KSTN, PFIEV, Chất lượng cao, Tiên tiến): đăng ký các lớp sau (chú ý chọn nhóm phù hợp, xem thêm phần ký hiệu nhóm lớp)

o   Các lớp chính quy vào học kỳ 1, học kỳ 2

o   Các môn thực tập ngoài trường, thực tập tốt nghiệp vào học kỳ hè

o   Lớp chính quy dự thính vào học kỳ dự thính 1 (thường bắt đầu tuần 7 của HK1), học kỳ dự thính 2 (thường bắt đầu tuần 7 của HK2), học kỳ dự thính hè.

o   Các lớp chính quy bằng 2 tối (chỉ được đăng ký khi môn học này không mở cho lớp chính quy hoặc đã hết chỗ)

·         SV hệ VLVH: đăng ký các lớp sau (chú ý chọn nhóm phù hợp, xem thêm phần ký hiệu nhóm lớp)

o   Các lớp VLVH vào học kỳ 1, học kỳ 2

o   Các lớp VLVH thuộc địa phương khác, khóa khác vào học kỳ 1, học kỳ 2 (khi đó được xem là diện Dự thính chuyển hệ DZ)

o   Lớp VLVH dự thính học lại (RZ) vào cuối học kỳ 1 (khoảng tháng 1) và cuối học kỳ 2 (khoảng tháng 7)

o   Lớp chính quy tại học kỳ 1, học kỳ 2 (khi đó được xem là diện Dự thính chuyển hệ D2)

o   Lớp chính quy dự thính tại học kỳ dự thính 1 (thường bắt đầu tuần 7 của HK1), học kỳ dự thính 2 (thường bắt đầu tuần 7 của HK2), học kỳ dự thính hè.

·         SV bằng 2 tối: đăng ký các lớp sau (chú ý chọn nhóm phù hợp, xem thêm phần ký hiệu nhóm lớp)

o   Các lớp chính quy bằng 2 tối vào học kỳ 1, học kỳ 2

o   Các môn thực tập ngoài trường, thực tập tốt nghiệp vào học kỳ hè

o   Các lớp chính quy vào học kỳ 1, học kỳ 2 (khi đó được xem là diện Dự thính chuyển hệ D2)

o   Lớp chính quy dự thính vào học kỳ dự thính 1 (thường bắt đầu tuần 7 của HK1), học kỳ dự thính 2 (thường bắt đầu tuần 7 của HK2), học kỳ dự thính hè.

·         SV bằng 2 ngày: đăng ký các lớp sau (chú ý chọn nhóm phù hợp, xem thêm phần ký hiệu nhóm lớp)

o   Các lớp chính quy vào học kỳ 1, học kỳ 2

o   Các môn thực tập ngoài trường, thực tập tốt nghiệp vào học kỳ hè

o   Các lớp chính quy bằng 2 tối vào học kỳ 1, học kỳ 2 (khi đó được xem là diện Dự thính chuyển hệ D2)

o   Lớp chính quy dự thính vào học kỳ dự thính 1 (thường bắt đầu tuần 7 của HK1), học kỳ dự thính 2 (thường bắt đầu tuần 7 của HK2), học kỳ dự thính hè.

KÝ HIỆU NHÓM LỚP MÔN HỌC

A

ĐH CQ tại CS1

L

ĐH CQ tại CS2

C

Cao đẳng (CS1)

TN

CT Kỹ sư tài năng

P

CT PFIEV

AU

CT AUF

B

ĐH Bằng 2 tối (CS1)

TT

CT Tiên tiến

CC

CT Chất lượng cao/QT

QT

CT Liên kết Quốc tế

T

ĐH VLVH buổi tối tại CS1

Z

ĐH VLVH tại địa phương

DT

Dự thính ĐH CQ tại CS1

LD

Dự thính ĐH CQ tại CS2

CD

Dự thính CĐ (CS1)

RZ

Dự thính học lại VLVH tại BK (CS1)

KD

Dự thính VLVH (CS1)

--

Đăng ký kế hoạch học tập

 

 

Về lại Trang Lịch học vụ