QUY CHẾ ĐÀO TẠO VÀ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Ngày: 19/10/2017

QUY CHẾ ĐÀO TẠO VÀ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  

Ban hành kèm theo Quyết định số 3502/QĐ-ĐHBK-ĐT, ngày 25/11/2015

sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 553/ĐHBK-ĐT, ngày 07/03/2017 ()

của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

 

 • CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chương trình giáo dục
 • Điều 3.Môn học, học phần và tín chỉ
 • CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
 • Điều 4. Sinh viên
 • Điều 5. Thời gian và kế hoạch đào tạo
 • Điều 6. Các loại môn học và học phần
 • Điều 7. Học phí và tín chỉ học phí
 • Điều 8. Lớp sinh viên và lớp môn học
 • Điều 9. Đăng ký môn học
 • Điều 10. Thực tập tốt nghiệp, Luận văn tốt nghiệp và các môn đặc biệt
 • Điều 11. Hủy, rút môn học
 • Điều 12. Học lại, học cải thiện, thi lần hai
 • CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
 • Điều 13. Thang điểm đánh giá
 • Điều 14. Các điểm đặc biệt
 • Điều 15. Đánh giá kết quả học tập
 • Điều 16. Phúc tra, khiếu nại điểm
 • Điều 17. Vắng thi, hoãn thi, cấm thi, miễn thi
 • Điều 18. Số tín chỉ tích lũy học kỳ, điểm trung bình học kỳ
 • Điều 19. Số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình tích lũy
 • Điều 20. Công nhận tốt nghiệp
 • CHƯƠNG IV. TỐT NGHIỆP
 • Điều 21. Xếp loại tốt nghiệp
 • CHƯƠNG V. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
 • Điều 22. Học bổng
 • Điều 23. Y tế, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt công dân
 • Điều 24. Xử lý kỷ luật
 • Điều 25. Cảnh báo học vụ
 • Điều 26. Tạm dừng học, thu nhận lại
 • Điều 27. Thôi học
 • Điều 28. Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai
 • Điều 29. Chuyển trường
 • Điều 30. Chuyển ngành/chuyển chương trình
 • Điều 31. Điều khoản thi hành
 • Phụ lục 1: Quy định về ngoại ngữ (áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt)
 • Phụ lục 2: Quy định về tiếng Anh (áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh)
 • Bảng ký hiệu viết tắt