QUY ĐỊNH MIỄN, GIẢM, TẠM HOÃN HỌC MÔN GDQP-AN

Ngày: 27/07/2017

QUY ĐỊNH

MIỄN, GIẢM, TẠM HOÃN HỌC MÔN GDQP-AN

 (Theo Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2012

 quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN trong các cơ sở giáo dục đại học)

 

1. Đối tượng được miễn học môn GDQP-AN:

a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài;

 

2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN gồm:

Học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

 

3. Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

a) Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

 

4. Đối tượng được tạm hoãn môn học GDQP&AN:

a) Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

b) Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai  hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 9 năm 2015

-          

                                                                             PHÒNG ĐÀO TẠO