ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐIỂM CÁC MÔN NGOẠI NGỮ

Ngày: 07/05/2019

Quy định chuyển điểm các môn ngoại ngữ

Sinh viên được đăng ký xét chuyển điểm các môn ngoại ngữ từ các chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN) đạt yêu cầu.

- Có thể đăng ký chuyển điểm cho 1 hay nhiều môn trong 1 lần đăng ký

- Có thể đăng ký chuyển điểm nhiều lần (cho các môn khác nhau) nhưng mỗi môn ngoại ngữ được đăng ký chuyển điểm tối đa 1 lần

- Môn ngoại ngữ đăng ký chuyển điểm có thể là môn chưa học, môn đã được điểm miễn, môn đã học và đạt, hoặc môn đã học nhưng chưa đạt.

Thời hạn đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ

Mỗi học kỳ có các đợt chuyển điểm các môn ngoại ngữ vào cuối học kỳ trước các đợt đăng ký môn học cho học kỳ kế và trước khi đăng ký tốt nghiệp.

- Đăng ký nộp CCNN và chuyển điểm cho các môn ngoại ngữ để đăng ký môn học: phải đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm trước ngày bắt đầu Đợt đăng ký môn học từ 2 ngày – 2 tuần (Xem chi tiết tại Lịch học vụ), không cần chờ kết quả thẩm tra CCNN

- Đăng ký nộp CCNN và chuyển điểm cho các môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp: phải đăng ký nộp CCNN và chuyển điểm trước ngày đăng ký và nộp hồ sơ tốt nghiệp ít nhất 2 tuần (Xem chi tiết tại Lịch học vụ), chỉ được đăng ký tốt nghiệp sau khi CCNN được thẩm tra

Lịch học vụ (đăng ký môn học, đăng ký dự kiểm tra tiếng Anh định kỳ, nộp chứng chỉ ngoại ngữ, đăng ký chuyển điểm, đăng ký tốt nghiệp)

Cách đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ

Bước 1: Đăng ký nộp CCNN

Cách đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ

Bước 2: Truy cập myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ/ Chuyển điểm để đăng ký các môn ngoại ngữ cần xét chuyển điểm (có thể đăng ký chuyển điểm ngay sau khi đăng ký nộp CCNN, không cần chờ kết quả thẩm tra)

Bảng quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ và cách tính chuyển điểm 

Bước 3: Thanh toán tiền tại myBK >> BKPay

Kiểm tra lại tình trạng thanh toán tại BKPay hoặc tại Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ/ Chuyển điểm. Các khoản không thanh toán sẽ bị ghi nợ.

Bước 4: Theo dõi tình trạng xét chuyển điểm tại myBK >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ/ Chuyển điểm

Bước 5:   Xem điểm các môn được chuyển điểm tại myBK >> Thông tin sinh viên >> Bảng điểm

Cách tính điểm các môn chuyển điểm

Các môn được xét chuyển điểm được ghi điểm vào mục điểm chuyển/bảo lưu trên bảng điểm, được tính vào Số tín chỉ tích lũy ngành và được tính vào Điểm trung bình tích lũy ngành, không ghi vào Điểm học kỳ, không tính vào Điểm trung bình học kỳ.

Quy chế

Quy chế đào tạo và học vụ 

 

Về lại Trang Ngoại ngữ