CHUẨN TIẾNG ANH SAU MỖI NĂM HỌC

Ngày: 07/05/2019

Chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học được xác định từ điểm kiểm tra xếp lớp tiếng Anh khi nhập học, điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh định kỳ, chứng chỉ tiếng Anh (TOEIC, TOEFL ITP, BULLATS, TOEFL iBT, IELTS, KET, PET, FCE, CAE hoặc VNU-EPT), hoặc bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh.

Phải đạt chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học

Sinh viên phải đạt chuẩn tiếng Anh sau năm 1, năm 2, năm 3 để được đăng ký môn học thuộc chương trình đào tạo năm 2, năm 3, năm 4 tương ứng, trừ các môn đại cương, chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Bảng quy định chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học. SV xem chi tiết tại  Quy chế đào tạo và học vụ  (Phần Phụ lục 1 --> Mục 2.c)

Các mức điểm trong bảng quy định là điểm tối thiểu phải đạt từ:

- Điểm kiểm tra tiếng Anh xếp lớp khi nhập học

- Điểm kiểm tra tiếng Anh định kỳ mỗi cuối học kỳ

- Chứng chỉ tiếng Anh 2 kỹ năng (Reading, Listening) TOEIC

- Chứng chỉ tiếng Anh 2 kỹ năng (Reading, Listening) TOEFL ITP hoặc BULLATS với mức điểm quy đổi tương đương với TOEIC

- Chứng chỉ tiếng Anh 4 kỹ năng (Reading, Listening, Speaking, Writing) TOEFL iBT, IELTS, KET, PET, FCE, CAE hoặc VNU-EPT với mức điểm quy đổi tương đương với TOEIC

- Riêng hệ không chính quy (Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa) thì còn chấp nhận kết quả các môn Anh văn (AV250, AV300, …) do Phòng Đào tạo tổ chức.

Bảng quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ và cách tính chuyển điểm

Trường hợp không đạt chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học

Sinh viên không được đăng ký môn học thuộc chương trình đào tạo năm kế tiếp, mà chỉ được đăng ký các môn học thuộc năm hiện tại hoặc trước đó, và được đăng ký các môn học đại cương, chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Sinh viên phải đăng ký ít nhất 1 môn học cho học kỳ kế tiếp để duy trì trạng thái sinh viên (có thể đăng ký học lại để cải thiện điểm hoặc đăng ký môn mới thỏa điều kiện) và tập trung học tiếng Anh để đạt chuẩn vào cuối học kỳ để được đăng ký môn học cho học kỳ tiếp theo.

Quy chế

Quy chế đào tạo và học vụ  (Phần Phụ lục 1, Phụ lục 2)

 

Về lại Trang Ngoại ngữ