THÔNG TIN HỌC VỤ- XỬ LÝ, KỶ LUẬT

Ngày: 07/05/2020

XỬ LÝ, KỶ LUẬT HỌC VỤ

Căn cứ theo Quy chế đào tạo và học vụ, các sinh viên có thể nhận các hình thức xử lý học vụ:

- Cảnh báo học vụ mức 1, 2

- Buộc tạm dừng học

- Buộc thôi học

(Xem đầy đủ các hình thức xử lý học vụ và kỷ luật tại trang web Phòng Đào tạo www.aao.hcmut,edu.vn>> Sinh viên >> Quy chế)

Không đủ điều kiện đăng ký môn học

sinh viên nhập mã số và kiểm tra tình trạng không đủ điều kiện đăng ký môn học của học kỳ, kèm theo lý do chưa đạt điều kiện đăng ký môn học… chi tiết »

1. Cảnh báo học vụ

       Sinh viên bị cảnh báo học vụ nếu vi phạm 1 trong các điều kiện sau:

        a. Không tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu (mỗi học kỳ 10 tín chỉ, không tính học kỳ tạm dừng)

          b. Có ĐTB tích lũy < 4,00 (Riêng học kỳ đầu tiên thì xét mức 3,0)

      Nếu học kỳ tiếp theo không còn vi phạm, SV sẽ được tự động xóa tên khỏi danh sách cảnh báo học vụ. Nếu vi phạm ở 2 học kỳ liên tiếp, SV sẽ bị cảnh báo học vụ mức hai. Nếu vi phạm ở 3 học kỳ liên tiếp, SV sẽ bị buộc thôi học.

  Tra cứu tình trạng sinh viên bị cảnh cáo học vụ tại đây »

 2. Buộc tạm dừng học

Sinh viên bị buộc tạm dừng học nếu:

  - Không đăng ký môn học và/hoặc không có TKB chính thức của học kỳ

Tra cứu tình trạng sinh viên buộc tạm dừng học  tại đây »

Hướng dẫn sinh viên trong trường hợp bị buộc tạm dừng học

Sinh viên bị buộc tạm dừng học cần làm Phiếu đăng ký thu nhận lại (theo mẫu trên trang web Phòng Đào tạo >> Sinh viên >> Biểu mẫu) và nộp tại Phòng Đào tạo trước  Đợt đăng ký môn học cho học kỳ tiếp theo ít nhất một tuần và sau đó nhận Quyết định thu nhận lại chính thức. Nếu không được thu nhận lại thì sinh viên không được phép đăng ký môn học.

Lưu ý: Sinh viên tạm dừng quá 2 học kỳ sẽ bị buộc thôi học.

 3.Buộc thôi học

        Sinh viên bị buộc thôi dừng học nếu vi phạm 1 trong các điều kiện sau :

             a. Học lực kém (bị cảnh báo học vụ liên tiếp 3 học kỳ)

             b. Có ĐTB của HK trước bằng 0 và không đăng ký môn học HK hiện tại (Tự ý nghỉ học)

             c. Tạm dừng học hoặc buộc tạm dừng học liên tục quá 2 học kỳ chính chi tiết>>

             d. Không đăng ký môn học và/hoặc không có TKB chính thức liên tiếp 2 học kỳ chính (không tính học kỳ xin xin tạm dừng)

             e. Đã hết thời gian đào tạo tối đa  chi tiết>>

 Hướng dẫn sinh viên trong trường hợp bị buộc thôi học

Các thông báo xử lý kỷ luật trong học kỳ.… chi tiết »

Sinh viên bị buộc thôi học vì lý do học lực kém cần làm đơn cứu xét và gửi đến văn phòng Khoa để xem xét và chuyển đến Phòng Đào tạo. Sinh viên có thể được xem xét tạm thu nhận lại nếu có ĐTB tích lũy và số tín chỉ tích lũy đạt tối thiểu các mức sau:

 

Số học kỳ đã học

ĐTB tích lũy

Số tín chỉ tích lũy

2

3,6

24

4

3,7

42

6

3,8

64

8

3,9

80

10

2,9

102

 

Số học kỳ đã học

ĐTB tích lũy

Số tín chỉ tích lũy

3

3,6

18

5

3,7

35

7

3,8

56

9

3,9

72

11

2,9

95

 

Sinh viên phải làm đơn cứu xét gửi đến Khoa trong đúng thời hạn quy định và theo dõi kết quả xử lý.

Sau khi được tạm thu nhận, nếu không còn vi phạm ở học kỳ tiếp theo SV sẽ được tự động chính thức thu nhận.

Thu nhận sinh viên bị xử lý, kỷ luật 

Danh sách sinh viên được thu nhận lại  Chi tiết>>

Hướng dẫn các trường hợp xử lý, kỷ luật:

    - Chưa/trễ thanh toán học phí: Sau khi thanh toán học phí, Sinh viên tải mẫu “Đơn trình bày lý do thanh toán trễ học phí” tại : www.aao.hcmut.edu.vn >> sinh viên >> biểu mẫu

    - Chưa hoàn trả sách thư viện: SV liên hệ Thư viện xác nhận không nợ

    - Không tham gia sinh hoạt công dân: SV liên hệ Phòng Công tác chính trị SV xác nhận xoá nợ sinh hoạt công dân

    - Chưa nộp bằng PTTH: SV nộp bổ sung bằng PTTH tại cửa tiếp số 2 PĐT

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, Sinh viên nộp tại cửa tiếp Sinh viên của Phòng Đào Tạo để được xem xét.