ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Ngày: 12/06/2018

Lịch học vụ theo học kỳ (đăng ký môn học, đăng ký dự kiểm tra tiếng Anh định kỳ, nộp chứng chỉ ngoại ngữ, đăng ký chuyển điểm, đăng ký tốt nghiệp)

Thông báo đăng ký môn học theo học kỳ 

Quy định về đăng ký môn học

Hướng dẫn đăng ký môn học (Tải file hướng dẫn)

Biểu đồ năm học

Đăng ký môn học năm học 2017-2018 (Học kỳ 1) Đăng ký môn học năm học 2017-2018 (Học kỳ 1)
- Phải thực hiện đăng ký môn học (trừ HK đầu tiên)theo đúng lịch trình đăng ký theo Thông báo đăng ký môn học mỗi học kỳ trên trang web Phòng Đào tạo (thường bắt đầu trước khi vào học kỳ khoảng 3 tháng).
 
- Phải có thời khóa biểu chính thức: Kiểm tra thời khóa biểu (TKB) tại myBK >> Thông tin sinh viên, nếu không có TKB vào học kỳ chính (HK1, HK2) thì sẽ bị tạm dừng học 1 học kỳ.
 
- Các sinh viên chưa được nhận Luận văn tốt nghiệp do chưa đủ điều kiện, các sinh viên đã hoàn thành các môn học và Luận văn tốt nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp (do thiếu chứng chỉ tiếng Anh, ngày công tác xã hội, …) vẫn phải đăng ký môn học để có thời khóa biểu chính thức để duy trì tình trạng đang học của sinh viên (ít nhất 1 môn, có thể là môn học mới hoặc môn học đã học), nếu không thì sẽ bị buộc tạm dừng học.
 
- Trong thời gian tạm dừng học, sinh viên không được cấp Giấy chứng nhận sinh viên. Để được tiếp tục học vào học kỳ kế, sinh viên phải đăng ký thu nhận lại trước đợt đăng ký môn học của học kỳ kế. Các sinh viên tạm dừng học quá 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.
 
- Các sinh viên có điểm trung bình học kỳ bằng 0 được xem như bỏ học và bị buộc thôi học vào học kỳ kế. Để được tiếp tục học, sinh viên phải làm đơn cứu xét và phải đăng ký môn học.
 
- SV được đăng ký bất cứ môn học nào, cho dù có thuộc hay không thuộc chương trình đào tạo (CTĐT) của mình đang theo học. Tất cả các môn học đã đăng ký được ghi trong bảng điểm và được tính vào điểm trung bình học kỳ (ĐTBHK), điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL) và số tín chỉ tích lũy (số TCTL). Tuy nhiên, chỉ có các môn học thuộc CTĐT của mình, theo đúng mã số môn học (MSMH), thì mới được tính vào điểm trung bình tích lũy ngành (ĐTBTL) và số tín chỉ tích lũy ngành (số TCTLN). Đồng thời, SV phải tích lũy đủ các tín chỉ theo đúng các MSMH của CTĐT để được xét tốt nghiệp.
 
- Phải thỏa điều kiện tiên quyết để được đăng ký môn học:

+ Phải đạt môn tiên quyết/ học trước/ song hành để được  đăng ký môn học có yêu cầu môn tiên quyết/ học trước/ song hành
 
+ Phải đạt chuẩn tiếng Anh sau năm 1, 2 , 3 để được  đăng ký các môn học thuộc năm 2, 3, 4 tương ứng
 
+ Phải đạt môn tiên quyết và đủ số TCTL tối thiểu để đăng ký Thực tập tốt nghiệp
 
+ Phải đạt môn tiên quyết, đủ số TCTL tối thiểu, đạt chuẩn tiếng Anh và số ngày công tác xã hội để đăng ký Luận văn tốt nghiệp
 
- Khi học không đạt thì phải đăng ký học lại, điểm trung bình tích lũy được tính từ điểm cao nhất của các lần học; Khi đã học đạt thì vẫn có thể đăng ký học lại (học cải thiện)
 

Quy chế đào tạo và học vụ 

Quy định về học kỳ, lớp học

Điều chỉnh quy chế đào tạo và học vụ từ học kỳ 2/2017-2018 (về môn Thực tập tốt nghiệp, Đề cương luận văn, Luận văn tốt nghiệp)

Quy định về môn tương đương/ thay thế 

Quy định về môn tiên quyết/ học trước/ song hành

Quy định về môn tự chọn

Quy định về điểm trung bình tích lũy, số tín chỉ tính lũy

Các quy định về ngoại ngữ