LỊCH HỌC VỤ HỌC KỲ 192 VÀ HỌC KỲ DỰ THÍNH HỌC LẠI THÁNG 1/2020 (VLVH)

Ngày: 30/11/-0001

Học kỳ dự thính học lại tháng 1/2020


 Học kỳ chính 192


Lịch Đăng ký môn học HK 192 (HK chính, HK dự thính học lại tháng 1/2020)

Lịch kiểm tra tiếng Anh học kỳ và Đăng ký dự kiểm tra tiếng Anh theo định dạng TOEIC

Các đợt đăng ký được mở từ 10g00 của ngày bắt đầu và đóng lúc 15g00 của ngày kết thúc đợt.

Công việc

Ngày

Ghi chú

Kiểm tra tiếng Anh học kỳ

 

 

1. Thi kiểm tra tiếng Anh học kỳ (đợt 1)

11/01/2020

 

2. Thi kiểm tra tiếng Anh học kỳ (đợt 2)

15/02/2020

 

Đăng ký môn học (học kỳ dự thính học lại tháng 1/2020)

 

 

1. Xem kế hoạch giảng dạy

--

Xem tại aao.hcmut.edu.vn >> sinh viên >> chương trình đào tạo

2. Đăng ký môn học

31/10 – 06/11/2019

Không mở LVTN trong HK dự thính

3. Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh đăng ký môn học

21/11 – 25/11/2019

 

4. Kiểm tra TKB chính thức

Từ 28/11/2019

 

5. Đăng ký môn học bổ sung

29/11 -01/12/2019

 

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

Từ 06/12/2019

 

6. Bắt đầu học kỳ dự thính

07/12/2019

 

7. Thanh toán học phí

Thanh toán 100%
24/12 – 29/12/2019

 

Đăng ký môn học (học kỳ chính)

 

 

1. Xem kế hoạch giảng dạy

--

Xem tại aao.hcmut.edu.vn >> sinh viên >> chương trình đào tạo

2. Đăng ký môn học

02/12 – 15/12/2019

Khoảng 2 tháng trước khi HK bắt đầu

3. Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh đăng ký môn học

27/12/19 -1/1/2020

Khoảng 1 tháng trước khi HK bắt đầu

4. Kiểm tra TKB chính thức

Từ 03/01/2020

1 tuần trước khi HK bắt đầu

5. Đăng ký môn học bổ sung (kể cả TT, LVTN)

06/01 – 10/01/2020

1 tuần trước khi HK bắt đầu

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

Từ 03/02/2020

Sau đợt bổ sung 1 tuần

6. Bắt đầu học kỳ

 

05/02/2020

 

 

7. Thanh toán học phí

01/04 – 08/04/2020