MÔN TỰ CHỌN

Ngày: 26/09/2017

Quy định về môn tự chọn

Trong chương trình đào tạo (CTĐT) có các môn học bắt buộc và các nhóm môn tự chọn. Trong mỗi nhóm môn tự chọn, SV được chọn bất cứ môn nào và phải hoàn thành đủ số tín chỉ tối thiểu quy định của mỗi nhóm môn tự chọn. Nếu có môn tự chọn đã học không đạt, SV có thể đăng ký học lại môn đó hoặc đăng ký 1 môn tự chọn khác thuộc cùng nhóm.

Điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL) được tính từ điểm cao nhất của số tín chỉ quy định trong nhóm các môn tự chọn.

Ví dụ: SV phải đạt 6 TC môn tự chọn từ nhóm các môn tự chọn sau: môn A 2TC, môn B 2 TC, môn C 2 TC, môn D 2 TC và môn E 2 TC. SV được xem đạt yêu cầu khi:

- SV học đạt các môn A, B, C

- SV học đạt các môn A, B, riêng môn C thì 1 lần học không đạt và 1 lần học đạt. Khi đó, ĐTBTL được tính từ điểm môn A, môn B và điểm cao nhất của các lần học môn C.

- SV học đạt các môn A, B, D và học không đạt môn C. Khi đó, ĐTBTL được tính từ điểm môn A, môn B và môn D.

Lưu ý là tất cả các lần học của các môn đều có ghi trong bảng điểm.

Quy chế đào tạo và học vụ

Về lại Trang Đăng ký môn học