MÔN TIÊN QUYẾT

Ngày: 26/09/2017

Quy định về môn tiên quyết, học trước, song hành

Môn tiên quyết: Môn học A là môn tiên quyết của môn học B: điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B là đã học và đạt môn A.

Môn học trước: Môn học A là môn học trước của môn học B: điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B là đã học và có điểm tổng kết của môn A khác không (Điểm cấm thi CT, vắng thi VT và không đạt KD được tính như điểm 0).

Môn song hành:  Môn học A là môn học song hành của một môn học B: điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B là đã đăng ký học môn A. SV được phép đăng ký học môn B vào cùng học kỳ đã đăng ký học môn A hoặc vào các học kỳ tiếp sau đó.

Quy chế đào tạo và học vụ

Về lại Trang Đăng ký môn học