MÔN TƯƠNG ĐƯƠNG

Ngày: 26/09/2017

Quy định về môn tương đương, thay thế

SV cần đăng ký các môn học theo đúng mã số môn học (MSMH) của chương trình đào tạo (CTĐT) của khóa-ngành/chuyên ngành đang theo học và đạt tất cả các môn này để được xét tốt nghiệp. Có các môn học cùng tên nhưng khác MSMH, nên SV cần lưu ý đăng ký theo đúng MSMH thuộc CTĐT.

SV có thể học các môn học tương đương, thay thế nhưng lưu ý là chỉ được tính vào số tín chỉ tích lũy ngành nhưng không tính vào điểm trung bình tích lũy ngành.

Môn tương đương, thay thế đã học được ghi vào bảng điểm, được tính vào điểm trung bình học kỳ và được tính vào điểm trung bình tích lũy, nhưng không tính vào điểm trung bình tích lũy ngành (Điểm trung bình tích lũy ngành chỉ tính từ các môn thuộc CTĐT theo đúng MSMH). Nếu học đạt môn tương đương, thay thế thì môn gốc của CTĐT được tự động ghi điểm miễn (MT) vào bảng điểm (mục điểm chuyển/bảo lưu), được tính vào số tín chỉ tích lũy ngành nhưng không tính vào điểm trung bình tích lũy ngành.

Ví dụ: môn A thuộc CTĐT, môn B là môn tương đương, thay thế của môn A. Khi SV đạt môn B 7 điểm thì trong bảng điểm sẽ có ghi môn B đạt 7 điểm trong phần bảng điểm học kỳ và môn A đạt điểm MT (điểm miễn) trong phần điểm chuyển. Môn B được tính vào điểm trung bình học kỳ, tính vào điểm trung bình tích lũy nhưng không tính vào điểm trung bình tích lũy ngành (vì MSMH không thuộc CTĐT). Môn A được tính vào số tín chỉ tích lũy nhưng không tính vào điểm trung bình học kỳ, không tính vào điểm trung bình tích lũy và không tính vào điểm trung bình tích lũy ngành (vì là điểm MT).

Danh sách môn tương đương, thay thế 

Quy chế đào tạo và học vụ

 

Về lại Trang Đăng ký môn học