HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Ngày: 26/09/2017

Các bước thực hiện đăng ký môn học

1. Xem kế hoạch giảng dạy

Xem các môn học và mã số môn học của Chương trình đào tạo tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Chương trình đào tạo

2. Đăng ký môn học

Đăng ký tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn)>> Đăng ký môn học >> Chọn đợt Đăng ký môn học

- SV phải đăng ký tất cả các môn cần học trong học kỳ.

- PĐT sẽ mở lớp theo yêu cầu và xếp TKB sơ bộ cho SV.

- Nếu SV không đăng ký môn học thì ở các đợt sau có thể sẽ không đăng ký được môn học do lớp không mở hoặc lớp đã đầy.

- SV phải thanh toán học phí của học kỳ trước đúng hạn. Nếu không sẽ bị hủy Kết quả đăng ký môn học.

3. Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh đăng ký môn học

Thực hiện tại myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh

- SV kiểm tra TKB sơ bộ và có thể hiệu chỉnh (đăng ký thêm, điều chỉnh nhóm, hủy).

- Nếu SV không hiệu chỉnh là chấp nhận TKB sơ bộ đã được xếp.

- PĐT sẽ hậu kiểm các điều kiện ĐKMH (môn tiên quyết/học trước/song hành, số tín chỉ tích lũy, chuẩn tiếng Anh, thanh toán học phí, …) và điều chỉnh để xếp TKB chính thức.

- SV sẽ bị hủy kết quả đăng ký môn học và không được ĐKMH nếu không thanh toán học phí hoặc thanh toán trễ học kỳ trước. SV phải thanh toán học phí và nộp Đơn trình bày lý do trễ hạn để được ĐKMH.

4. Kiểm tra TKB chính thức

Xem TKB chính thức tại myBK >> Thông tin sinh viên >> Thời khóa biểu  (Không xem TKB tại Đăng ký môn học)

- SV không có TKB chính thức sẽ bị tạm dừng học

- Có thể có một số môn học đã có đăng ký nhưng không có trong TKB chính thức do không thỏa điều kiện ĐKMH (môn tiên quyết/học trước/song hành, số tín chỉ tích lũy, chuẩn tiếng Anh, …) hoặc lớp bị hủy (do sĩ số ít hoặc Khoa không mở lớp). SV xem Lịch sử đăng ký tại Đăng ký môn học để biết lý do cụ thể.

- Không được hủy môn hoặc đổi nhóm sau khi có TKB chính thức.

- Phải thường xuyên kiểm tra TKB để biết các thay đổi (nếu có)

- Đối với lớp dự thính: TKB sẽ bị hủy và SV không được dự kiểm tra/thi nếu không thanh toán học phí hoặc thanh toán trễ hạn. SV phải thanh toán học phí và nộp Đơn trình bày lý do trễ hạn để được khôi phục TKB và được dự kiểm tra/thi.

5a. Đăng ký bổ sung

Đăng ký tại myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt Đăng ký bổ sung

- SV đăng ký bổ sung các môn học (kể cả các môn TT, LVTN), hoặc đăng ký lại các môn học đã đăng ký trước đây nhưng chưa có trong TKB chính thức.

- Chỉ đăng ký bổ sung vào các lớp đã mở và còn chỗ, không mở thêm lớp mới trong đợt này.

- SV không được hủy môn học hoặc đổi nhóm. Nếu không có nhu cầu học nữa, SV có thể thực hiện quy trình rút môn học (có tính học phí).

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

6a. Bắt đầu học kỳ

SV cần kiểm tra lại TKB cập nhật sau các đợt bổ sung.

6b. Đăng ký bổ sung chỉ dành cho TTTN/ LVTN

Đăng ký tại myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt Đăng ký bổ sung

7. Thanh toán học phí
SV thanh toán học phí tại myBK >> BKPay

- SV phải thanh toán đúng hạn các đợt thanh toán học phí.

- HK chính CQ: 2 đợt (giữa HK và cuối HK)

- HK chính đối với SV chuyển hệ; HK chính VLVH: 1 đợt (giữa HK)

- HK dự thính; HK học lại VLVH: 1 đợt (đầu HK)

- SV sẽ không được ĐKMH và bị hủy kết quả đăng ký môn học của học kỳ kế tiếp nếu không thanh toán học phí hoặc thanh toán trễ học kỳ trước. SV phải thanh toán học phí và nộp Đơn trình bày lý do trễ hạn để được ĐKMH.

- Đối với lớp dự thính: TKB hiện tại sẽ bị hủy và SV không được dự kiểm tra/thi nếu không thanh toán học phí hoặc thanh toán trễ hạn. SV phải thanh toán học phí và nộp Đơn trình bày lý do trễ hạn để được khôi phục TKB và được dự kiểm tra/thi.

Quy định về đăng ký môn học

Về lại Trang Đăng ký môn học