HK162 - Các môn học hủy do sĩ số ít

Ngày: 10/01/2017

Khoa Mã môn học Tên môn học Mã nhóm Số đăng ký Thứ Tiết bắt đầu số tiết Tên phòng Cơ sở Ghi chú
BD 260617 Công nghệ chế tạo máy    C02 0 3 10 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
CK 203005 Máy làm đất              A01 5 6 7 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
CK 204006 Cn sơchế nguyên liệu dệt A02 4 2 4 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
CK 204029 Cn gia công xơ nhân tạo  A02 3 3 7 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
DC 300006 Kỹ thuật an toàn laođộng A01 0 3 4 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
DD 402003 TN dụng cụ bán dẫn       A02 1 7 4 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
DD EE3028 Nhàmáy điện &trạmba (TN) A03 4 3 10 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
DD EE3143 Đ/khiển & ứd các bbđ cs  A01 6 5 4 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
DD EE3144 Đ/khiển & ứd các bbđ (TN A01 6 6 10 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
HC CH2023 Hóa hữu cơ               A01 9 3 10 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
HC CH2024 Hóa hữu cơ (tn)          A01 9 5 2 5 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
HC CH2059 Kỹ thuật phản ứng        A01 3 2 4 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
MO 610081 TN xử lý chất thải       L04 4 4 1 6 Hủy 2 Hủy vì sĩ số ít
MT 501134 XL ss và hệ phân bố (bt) A01 2 4 7 2 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
MT CO1004 Nhập môn về lập trình(TH A09 0 3 10 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
QL IM3009 Hệ thống tài chính       A01 8 5 4 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
QL IM4003 Quản lý dự án            A01 4 3 4 3 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
TN LA1003 Anh văn 1                L02 9 5 1 4 Hủy 2 Hủy vì sĩ số ít
TN LA1003 Anh văn 1                L05 8 4 8 4 Hủy 2 Hủy vì sĩ số ít
XD 810117 Thổ nhưỡng               L01 0 5 7 3 Hủy 2 Hủy vì sĩ số ít
XD CI2038 Vật liệu xây dựng (tn)   L12 6 5 8 5 Hủy 1 Hủy vì sĩ số ít
MT 505008 Học Máy A01 72       HỦy 1 Theo yêu cầu của Khoa Máy tính