THỰC TẬP - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Ngày: 25/04/2016

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Điều kiện nhận Thực tập tốt nghiệp (TTTN) và Luận văn tốt nghiệp (LVTN):

- Số tín chỉ tích lũy ngành nhận TTTN và LVTN (CTĐT 2008 – 2013)

- Môn tiên quyết, học trước của TTTN và LVTN (CTĐT 2008 – 2013) 

- Quy định về TTTN và LVTN