LỊCH HỌC VỤ

Ngày: 18/08/2020

Năm học hiện tại (2019-2020)

Biểu đồ năm học 

Các ngày nghỉ lễ

Lịch học vụ Chính quy 

   Học kỳ 1 

   Học kỳ 1 (khóa 2019)

   Học kỳ 2

   Học kỳ 3 (hè) 

   Lịch thẩm tra Chứng chỉ tiếng Pháp

   Lịch nộp bằng THPT

Lịch học vụ Vừa làm vừa học

   Học kỳ 1

   Học kỳ 2

   Học kỳ 3 (hè)

   Lịch dự thính học lại tháng 1/2020

Lịch tốt nghiệp

   Tháng 11/2019

   Tháng 04/2020

Địa điểm học tại Đại học Bách Khoa

Địa điểm học tại trường liên kết hệ VLVH

Năm học kế tiếp (2020-2021)

Biểu đồ năm học 

Các ngày nghỉ lễ

Lịch học vụ Chính quy 

   Học kỳ 1 

   Học kỳ 2

   Học kỳ 3 (hè) 

   Lịch thẩm tra Chứng chỉ tiếng Pháp

   Lịch nộp bằng THPT

Lịch học vụ Vừa làm vừa học

   Học kỳ 1

   Học kỳ 2

   Học kỳ 3 (hè)

   Lịch dự thính học lại tháng 1/2021

Lịch tốt nghiệp

   Tháng 11/2020

   Tháng 04/2021

Địa điểm học tại Đại học Bách Khoa

Địa điểm học tại trường liên kết hệ VLVH

 

Quy định về học vụ

Quy định về học kỳ, lớp học

Quy chế đào tạo và học vụ

Giờ học, tiết học