LỊCH NỘP BẰNG PTTH CỦA K2019

Ngày: 12/05/2020

 

Thời gian nộp: từ 11/06/2020 đến 22/06/2020

Các trường hợp trễ: từ 05/10/2020 đến 19/10/2020


Về lại Trang Lịch học vụ