LỊCH HỌC VỤ HỌC KỲ HÈ/2019 – 2020 (HK193)

Ngày: 25/08/2020


Các đợt đăng ký được mở từ 10g00 của ngày bắt đầu và đóng lúc 15g00 của ngày kết thúc đợt.

 

Công việc

Ngày

Ghi chú

I- Đăng ký môn học

 

 

      Học kỳ chính

 

 

1. Xem kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo

Bất cứ lúc nào

Xem tại aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> Chương trình đào tạo

2. Đăng ký môn học

22/4 – 04/5/20

08/6 - 15/6/20

 

3. Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh đăng ký môn học

19/5 – 25/5/20

02/7 - 08/7/20

03/7 - 08/7/20

 

4. Kiểm tra TKB chính thức

Từ 03/6/20

Từ 13/7/20

 

5. Đăng ký môn học bổ sung

03/6– 08/6/20

13/7– 15/7/20

 

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

Từ 10/6/20

 

6. Bắt đầu học kỳ dự thính

Thứ Tư, 17/6/20

03/8/20

 

7. Thanh toán học phí 

07/7 – 13/7/20

26/8 – 07/9/20

 

II- NGOẠI NGỮ

 

 

Nộp chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN)

Đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ

 

 

- Đăng ký nộp CCNN

--

Bất cứ lúc nào CCNN còn hiệu lực ít nhất 1 tháng

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học HK hè 193

14/4/20

Quy định mới: có thể đăng ký chuyển điểm ngay sau khi đăng ký nộp CCNN, không cần chờ kết quả thẩm tra CCNN

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt hiệu chỉnh đăng ký HK hè 193

12/5/20

 

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học bổ sung HK hè 193

26/5/20

 


Về lại Trang Lịch học vụ