LỊCH HỌC VỤ HỌC KỲ 1/2019 – 2020 (HK191)

Ngày: 05/04/2019

 

Các đợt đăng ký được mở từ 10g00 của ngày bắt đầu và đóng lúc 15g00 của ngày kết thúc đợt.

Công việc

Ngày

Ghi chú

I- Đăng ký môn học

 

 

      Học kỳ chính

 

 

1. Xem kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo

Bất cứ lúc nào

Xem tại aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> Chương trình đào tạo

2. Đăng ký môn học

21/5 – 31/5/19

Khoảng 3 tháng trước khi HK bắt đầu

3. Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh đăng ký môn học

09/7 – 16/7/19

Khoảng 6 tuần trước khi HK bắt đầu

4. Kiểm tra TKB chính thức

Từ 31/7/19

3 tuần trước khi HK bắt đầu

5. Đăng ký môn học bổ sung (kể cả TT, LVTN)

01/8– 05/8/19

2 tuần trước khi HK bắt đầu

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

Từ 14/8/19

1 tuần trước khi HK bắt đầu

6. Bắt đầu học kỳ

Thứ Tư, 21/8/19

 

6b. Đăng ký LVTN bổ sung (đợt cuối cùng)

28/8 – 04/9/19

 

7a. Thanh toán học phí tạm ứng

15/10 – 22/10/19

 

7b. Thanh toán học phí phần còn lại

SV chính quy

03/12– 10/12/19

SV dự thính chuyển hệ

15/10 – 22/10/19

 

    Học kỳ dự thính

 

 

1. Xem kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo

Bất cứ lúc nào

Xem tại aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> Chương trình đào tạo

2. Đăng ký môn học

21/8 – 26/8/19

Khoảng tuần 1 – 2 của HK

Không đăng ký môn đồ án, thực tập, LVTN

3. Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh đăng ký môn học

05/9 – 09/9/19

Khoảng tuần 3 – 4 của HK

4. Kiểm tra TKB chính thức

Từ 13/9/19

 

5. Đăng ký môn học bổ sung

13/9 – 16/9/19

 

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

Từ 18/9/19

 

6. Bắt đầu học kỳ dự thính

Thứ Năm, 19/9/19

Khoảng tuần 5 của HK

7. Thanh toán học phí

15/10 – 22/10/19

 

II- NGOẠI NGỮ

 

 

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

 

 

1. Đăng ký

26/11 – 05/12/19

 

2. Thanh toán tiền

10/12 – 16/12/19

 

3. Xem phòng, ngày giờ dự kiểm tra

Từ 19/12/19

 

4. Dự kiểm tra

Thứ Bảy, 21/12/19

Khoảng tuần cuối HK

Ca 1: từ 7g30 – 9g30
Ca 2: từ 9g45 – 11g45

5. Xem kết quả

24/12/19

 

Nộp chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN)

Đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ

 

 

- Đăng ký nộp CCNN

--

Bất cứ lúc nào CCNN còn hiệu lực ít nhất 1 tháng

- Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

- Đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học HK 191

14/5/19

Quy định mới: có thể đăng ký chuyển điểm ngay sau khi đăng ký nộp CCNN, không cần chờ kết quả thẩm tra CCNN

- Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

- Đăng ký chuyển điểm cho đợt hiệu chỉnh đăng ký môn học HK 191

 

02/7/19

 

- Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

- Đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học bổ sung HK 191

 

25/7/19

 

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký LVTN bổ sung cuối cùng

22/8/19

 

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt hiệu chỉnh đăng ký HK dự thính 191

29/8/19

 

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học bổ sung HK dự thính 191

06/9/19

 

- Đăng ký nộp CCNN để xét tốt nghiệp

 

Trước ngày đăng ký và nộp hồ sơ tốt nghiệp ít nhất 2 tuần (CCNN phải chờ thẩm tra)


Về lại Trang Lịch học vụ