Điều chỉnh về phương thức xét chọn học bổng khuyến khích học tập HK151

Ngày: 17/01/2017

Số 52/ĐHBK-CTCT-SV, ngày 10 tháng 4 năm 2015

 THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh về phương thức xét chọn học bổng khuyến khích học tập

Căn cứ vào Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường thông báo các điều chỉnh về phương thức xét chọn học bổng khuyến khích học tập (HB.KKHT). Quy định được áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2015-2016 thay thế cho các quy định trước đây.

1.   Quỹ HB.KKHT:

- Tổng quỹ HB.KKHT mỗi học kỳ của trường được tính theo quy định hiện hành.

- Quỹ HB.KKHT dành cho sinh viên (SV) chương trình PFIEV:

Quỹ học bổng này này được phân bố cho từng khóa PFIEV tỉ lệ theo số SV.

- Quỹ HB.KKHT dành cho SV chính quy đại trà, kể cả SV Kỹ sư tài năng:

Quỹ học bổng này được phân bố cho từng khóa và ngành (nếu chưa phân ngành thì tính theo nhóm ngành) tỉ lệ theo số SV.

2.   Các quy định và điều kiện xét HB.KKHT:

HB.KKHT chỉ được cấp cho SV chính quy (bằng 1) đang theo học tại trường trong thời gian kế hoạch của khóa đào tạo bằng thứ nhất. Quy định này áp dụng cho tất cả SV đại học, cao đẳng chính quy đại trà, chương trình Kỹ sư tài năng, chương trình PFIEV.

Các điều kiện cần để được xét HB.KKHT trong mỗi học kỳ:

- Số TCTLN ≥ 90% số TC của chương trình đào tạo (CTĐT) tính đến học kỳ xét học bổng.

- Số TC đăng ký học tối thiểu trong học kỳ xét học bổng là:

o  14 TC (nếu số TC của học kỳ được thiết kế theo CTĐT ≥ 14)

o  Số TC của học kỳ được thiết kế theo CTĐT (nếu số TC của học kỳ được thiết kế theo CTĐT < 14).

o  10 TC (nếu SV học vượt có số TCTLN ≥ 100% số TC của CTĐT tính đến học kỳ xét học bổng).

- Đạt ĐTBCMR tối thiểu 7,00

- Đạt điểm rèn luyện tối thiểu là 70

- Tất cả các môn trong học kỳ chính đều đạt: Điểm tổng kết ≥ 5,0 (không tính điểm thi lần 2 nếu có); Điểm hoãn thi HT và vắng thi có phép VP được tính là chưa đạt; Không tính điểm học kỳ dự thính.

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

- Chỉ xét cho các học kỳ chính thức theo CTĐT (CTĐT đại học từ K.2013 trở về trước: 9HK; CTĐT đại học từ K.2014 trở về sau: 8HK; CTĐT cao đẳng: 6HK).

Cách xét chọn HB.KKHT:

Các SV thỏa các điều kiện trên được xếp theo khóa-ngành (CT chính quy đại trà) hoặc theo khóa (CT PFIEV) và theo thứ tự ĐTBCMR từ cao xuống thấp. HB.KKHT được xét cấp cho SV theo thứ tự này cho đến khi hết quỹ HB.KKHT.

HB.KKHT được tính theo TcHp và được quy thành tiền ứng với mức thu cho một TcHp (mức 1 của CT chính quy đại trà).

SV được cấp HB.KKHT học tập theo 3 mức tùy theo ĐTB1HK đạt được:

- Mức 36 TcHp khi đạt ĐTB1HK ≥ 9,00

- Mức 30 TcHp khi đạt ĐTB1HK ≥ 8,00

- Mức 24 TcHp khi đạt ĐTB1HK ≥ 7,00

3.   Các quy định về các loại điểm trung bình:

ĐTB1HK là điểm trung bình học kỳ với các quy định sau:

- Chỉ tính kết quả đánh giá lần đầu, không tính điểm thi lần hai (nếu có).

- Không tính các điểm thưởng.

- Không tính điểm các môn học được chuyển từ học kỳ phụ (dự thính).

ĐTBCMR được tính từ ĐTB1HK và điểm rèn luyện (ĐRL) của học kỳ như sau: