LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 VIỆT PHÁP

Ngày: 17/09/2020

------------------------------------------------------------------------------

 STT   Nhóm/Tổ   Phòng Thi   SốSV   Ngày Thi    TiếtBD     Ghi Chú

------------------------------------------------------------------------------

 

Tiếng pháp 4              (003704)      T/Gian tối đa:65'

 

   1    TLVP       C6-401         1    03/10/20     7g00

 

Anh văn 6 (xd)            (003721)      T/Gian tối đa:65'

 

   1    TLVP       C6-401         1    03/10/20     7g00

 

Phép tính hình thức & ud  (006717)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       C6-401        10    03/10/20     7g00

 

Phương pháp tính          (006719)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-402        10    03/10/20     7g00

 

Vật lý sóng               (007708)      T/Gian tối đa:120'

 

   1    TLVP       C6-401        12    03/10/20     9g00

 

Cơ học vật rắn & sóng cơ  (201707)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-401        16    04/10/20     9g00

 

Các ctrúchk-c/học pháhủy  (201708)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       C6-401         2    03/10/20     7g00

 

Chế tạo                   (202703)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-402         2    03/10/20     7g00

 

Tr/động thủy lực &khínén  (202704)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-401        13    04/10/20    13g00

 

Bộ chấp hành điện 2       (207705)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       C6-402         3    03/10/20     7g00

 

Phần tử dẫn hướng 2       (209704)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       C6-401         1    03/10/20    13g00

 

Tính toán số các cấutrúc  (209705)      T/Gian tối đa:120'

 

   1    TLVP       C6-401         2    11/10/20    13g00

 

Cơ học chất lỏng & ưdụng  (213714)      T/Gian tối đa:100'

 

   1    TLVP       C6-402        22    04/10/20     9g00

 

Tính đàn hồi khí độnghọc  (213715)      T/Gian tối đa:100'

 

   1    TLVP       B2-GDB2A      10    10/10/20     7g00

 

Động cơ & bộ dẫn tiến     (213716)      T/Gian tối đa:100'

 

   1    TLVP       B2-GDB2B       9    11/10/20     7g00

 

Phân tích giátrị &clượng  (214702)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       C6-403         6    04/10/20     7g00

 

Kỹ thuật vật liệu         (215720)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-401         3    04/10/20    15g00

 

Các phương pháp gia công  (215722)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       C6-401         2    03/10/20    13g00

 

Sự phân phối điện năng    (401706)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       C6-402         5    03/10/20     7g00

 

Lắp đặt điện              (401708)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       C6-401         8    03/10/20     9g00

 

Đtử học các mạch logic    (402703)      T/Gian tối đa:100'

 

   1    TLVP       B2-GDB2A      24    10/10/20     9g00

 

Điện tử                   (402705)      T/Gian tối đa:100'

 

   1    TLVP       B2-GDB2B      31    11/10/20     9g00

 

Các hệ thời gian thực 2   (404708)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       B2-GDB2A       4    10/10/20     9g00

 

Điện - điện động học      (404709)      T/Gian tối đa:120'

 

   1    TLVP-A     B2-GDB2A      35    10/10/20    13g00

   2    TLVP-B     B2-GDB2B      36    10/10/20    13g00

 

Biến đổi t/hiệu số&ứdụng  (404710)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-401         6    03/10/20    13g00

 

Thông tin dữ liệu - mạng  (405713)      T/Gian tối đa:100'

 

   1    TLVP       C6-401         1    03/10/20     9g00

 

Xlý các tínhiệu tgtự &số  (405715)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-401         7    04/10/20     9g00

 

Mạch từ & máy biến thế    (408706)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-403        10    03/10/20     9g00

 

Tự động hóa,ktra &đkhiển  (409703)      T/Gian tối đa:100'

 

   1    TLVP       C6-401         1    03/10/20     9g00

 

Mạng máy tính             (501710)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-401         1    03/10/20    13g00

 

CS dữ liệu &các hệ thtin  (501711)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-402         1    03/10/20     7g00

 

Nguyên lý hóa côngnghiệp  (601702)      T/Gian tối đa:100'

 

   1    TLVP       B2-GDB2B      37    11/10/20     7g00

 

Ăn mòn & chống ăn mòn(2a  (601703)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       B2-GDB2B       6    11/10/20     9g00

 

Sinh thái công nghiệp     (610702)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       C6-402         1    03/10/20     7g00

 

Quản trị học              (701702)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-402         1    03/10/20     7g00

 

Kinh tế đại cương 2       (701707)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       C6-401         1    03/10/20     9g00

 

PP thống kê &ptích dliệu  (701708)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       C6-403         6    04/10/20     7g00

 

Kết cấu bê tông 1         (804701)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-401         1    03/10/20     7g00

 

K/cấu thép & k/cấu h/hợp  (804705)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-401         2    03/10/20     7g00

 

Thủy văn đại cương        (808701)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-403         6    03/10/20     9g00

 

Sức bền vật liệu          (809703)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-403         9    03/10/20     9g00

 

PP phân tích k/c(t/Pháp)  (809706)      T/Gian tối đa:90'

 

   1    TLVP       C6-403         4    03/10/20     9g00

 

Pháp văn 2                (LA1013)      T/Gian tối đa:50'

 

   1    TLVP       C6-401         3    03/10/20     7g00

 

Giải tích 2               (MT1013)      T/Gian tối đa:100'

 

   1    TLVP-A     C6-402        29    03/10/20    15g00

   2    TLVP-B     C6-403        30    03/10/20    15g00

 

Vật lý 1                  (PH1009)      T/Gian tối đa:120'

 

   1    TLVP       C6-403        21    04/10/20     7g00

------------------------------------------------------------------------------


Ngày 17 tháng 09 năm 2020