THÔNG BÁO (cho phép các sinh viên vắng thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2019-2020 do dịch COVID-19)

Ngày: 27/07/2020


              Căn cứ công văn số 36/ĐHBK-ĐT, ngày 11/05/2020 về việc hỗ trợ các sinh viên không trở lại trường học tập trung từ ngày 11/05;

              Căn cứ công văn số 1631/BGDĐT-HTQT, ngày 12/05/2020 về việc hỗ trợ lưu học sinh nước ngoài trở lại học tập;

              Căn cứ công văn số 2820/UBND-VX, ngày 26/07/2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

            Theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu.

1. Cho phép các sinh viên thuộc các trường hợp sau được phép vắng kỳ thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2019-2020:

- Các sinh viên nước ngoài có đăng ký môn trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 chưa sang Việt Nam, hoặc đã sang Việt Nam và đang trong giai đoạn cách ly theo quy định;

- Các lưu học sinh Lào, Campuchia đang cách ly tại Việt Nam;

- Các sinh viên bị cách ly do các trường hợp đặc biệt khác căn cứ theo công văn số 2820/UBND-VX.

2. Các sinh viên cần thông báo cho Phòng Đào tạo, Văn phòng Đào tạo Quốc tế để đưa vào danh sách cho phép vắng thi cuối kỳ trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.

- Sinh viên có thể thông báo về Phòng Đào tạo qua địa chỉ email pdt@hcmut.edu.vn, qua công cụ Mybk.hcmut.edu.vn >>Hỗ trợ trực tuyến. Các sinh viên thuộc các chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Liên kết quốc tế thông báo cho chuyên viên phụ trách về việc thi học kỳ của Văn phòng Đào tạo Quốc tế.

3. Trường sẽ tổ chức một kỳ thi phụ của học kỳ 2 năm học 2019-2020 vào thời điểm thích hợp, được dự kiến vào đầu tháng 9/2020, hoặc tổ chức thi chung với học kỳ dự thính hè 193, dành cho các đối tượng này.