LỊCH CUỐI KỲ HK2/2019-2020 CÁC LỚP HỆ VLVH

Ngày: 15/07/2020

TT Mã MH Mã NH Tổ Tên Môn Học Ngày Thi Giờ Phòng Thi Ghi Chú
1 SP1005 N6H1 A Tư tưởng Hồ Chí Minh 6/7/2020 09g00 212B1  
2 SP1005 N6H1 B Tư tưởng Hồ Chí Minh 6/7/2020 09g00 213B1  
                 
1 EE3155 N6H1 A Đánh giá độ tin cậy htđ 8/7/2020 09g00 212B1  
2 EE3155 N6H1 B Đánh giá độ tin cậy htđ 8/7/2020 09g00 213B1  
                 
1 EE3157 N6H1 A Chất lượng điện năng 13/7/2020 13g00 212B1  
2 EE3157 N6H1 B Chất lượng điện năng 13/7/2020 13g00 213B1  
                 
1 EE3159 N6H1 A Tích trữ n/lượng trg htđ 15/7/2020 13g00 212B1  
2 EE3159 N6H1 B Tích trữ n/lượng trg htđ 15/7/2020 13g00 213B1  
                 
1 CI2029 T01 A Cơ học kết cấu 13/7/2020 18g30 212B1  
2 CI2029 T01 B Cơ học kết cấu 13/7/2020 18g30 212B1  
3 CO1003 T01 A Nhập môn về lập trình 13/7/2020 18g30 213B1  
4 CO4011 T01 A Kiểm Tra Thử Phầm Mềm 13/7/2020 18g30 214B1  
5 ME2003 T01 A Nguyên lý máy 13/7/2020 18g30 GDB2A  
6 ME2003 T01 B Nguyên lý máy 13/7/2020 18g30 214B1  
7 PH1003 T01 A Vật lý 1 13/7/2020 18g30 GDB2B  
8 PH1003 T01 B Vật lý 1 13/7/2020 18g30 GDB2B  
                 
1 CI1045 T01 A Ng/lý kinhtế &quản lý xd 14/7/2020 18g30 402C4  
2 CO2027 T01 A Thiết Kế WEB 14/7/2020 18g30 304C4  
3 EE1013 T01 A Vật lý bán dẫn 14/7/2020 18g30 303B1  
4 EE1013 T01 B Vật lý bán dẫn 14/7/2020 18g30 302C4  
5 MT1003 T01 A Giải tích 1 14/7/2020 18g30 GDB2A  
6 MT1003 T01 B Giải tích 1 14/7/2020 18g30 302B1  
7 MT1003 T01 C Giải tích 1 14/7/2020 18g30 302B1  
8 TR2021 T01 A Lý thuyết ô tô 14/7/2020 18g30 301C4  
9 TR3021 T01 A Công nghệ ô tô 14/7/2020 18g30 301C4  
                 
1 CI1053 T01 A Quản lý dự án xây dựng 15/7/2020 18g30 GDB2B  
2 CI1053 T01 B Quản lý dự án xây dựng 15/7/2020 18g30 GDB2A  
3 CI2007 T01 A Sức bền vật liệu 15/7/2020 18g30 302B1  
4 EE3001 T01 A Hệ thống cung cấp điện 15/7/2020 18g30 302B1  
5 ME2007 T01 A Chi tiết máy 15/7/2020 18g30 303B1  
6 ME2021 T01 A Vẽ cơ khí 15/7/2020 18g30 GDB2A  
7 ME3213 T01 A Quá trình thiếtkế kthuật 15/7/2020 18g30 303B1  
8 TR4023 T01 A Đ/khiển tự động trên ôtô 15/7/2020 18g30 314B1  
                 
1 CO4015 T01 A Công Nghệ XML & Ư.Dụng 16/7/2020 18g30 313B1  
2 EE3009 T01 A Máy điện 16/7/2020 18g30 314B1  
3 EE3017 T01 A Đolường & đ/khiển bằngmt 16/7/2020 18g30 313B1  
4 ME3201 T01 A Kỹ thuật chế tạo 3 16/7/2020 18g30 314B1  
5 ME4007 T01 A CAD/CAM 16/7/2020 18g30 GDB2B  
6 ME4007 T01 B CAD/CAM 16/7/2020 18g30 GDB2B  
7 PH1005 T01 A Vật lý 2 16/7/2020 18g30 GDB2A  
                 
1 CO2025 T01 A Tin Học Quản Lý 17/7/2020 18g30 106A5.1  
2 EE2017 T01 A Cơ sở kỹ thuật điện 17/7/2020 18g30 GDB2B  
3 EE2017 T01 B Cơ sở kỹ thuật điện 17/7/2020 18g30 GDB2B  
4 ME3033 T01 A Kỹ thuật chế tạo 2 17/7/2020 18g30 GDB2A  
5 CI1049 T01 A Kiến  trúc 17/7/2020 18g30 GDB2A  
                 
1 EE1011 T01 A Giải tích mạch 18/7/2020 18g30 GDB2A  
2 EE1011 T01 B Giải tích mạch 18/7/2020 18g30 GDB2A  
3 EE3013 T01 A Giải tích hệ thống điện 18/7/2020 18g30 GDB2B  
4 ME3011 T01 A Động lực học &điều khiển 18/7/2020 18g30 GDB2B  
                 
1 CI2091 T01 A Kết cấu bêtông cốt thép1 19/7/2020 09g00 212B1  
2 CI2091 T01 B Kết cấu bêtông cốt thép1 19/7/2020 09g00 213B1  
3 EE2009 T01 A Hethong Mtinh &ngonngult 19/7/2020 09g00 214B1  
4 TR2007 T01 A Kết cấu độngcơ đốt trong 19/7/2020 09g00 214B1  
                 
1 CI2001 T01 A Sức bền vật liệu 19/7/2020 13g00 212B1  
2 CI3095 T01 A Cấp thoát nước 19/7/2020 13g00 212B1  
3 CI4037 T01 A Công trình trên đất yếu 19/7/2020 13g00 GDB2B  
4 CI4037 T01 B Công trình trên đất yếu 19/7/2020 13g00 GDB2B  
5 ME4465 T01 A Kỹ thuật độ tin cậy 19/7/2020 13g00 GDB2A  
6 MT2001 T01 A Xác suất và thống kê 19/7/2020 13g00 213B1  
7 TR3045 T01 A Hệ thống điện-điệntử ôtô 19/7/2020 13g00 GDB2A  
                 
1 CI4125 T01 A Tổ chức thi công 19/7/2020 15g00 212B1  
2 SP1009 T01 A Đườnglối CM của ĐảngCSVN 19/7/2020 15g00 GDB2A  
3 SP1009 T02 A Đườnglối CM của ĐảngCSVN 19/7/2020 15g00 GDB2B  
                 
1 AS1003 T01 A Cơ lý thuyết 20/7/2020 18g30 GDB2B  
2 AS1003 T01 B Cơ lý thuyết 20/7/2020 18g30 GDB2A  
3 CO2017 T01 A Hệ điều hành 20/7/2020 18g30 GDB2A  
4 EE3071 T01 A SCADA 20/7/2020 18g30 212B1  
5 EE3071 T01 B SCADA 20/7/2020 18g30 214B1  
6 SP1003 T01 A Những NgLý cơbản CN M-Lê 20/7/2020 18g30 213B1  
                 
1 CO4009 T01 A Toán Rời Rạc 21/7/2020 18g30 212B1  
2 EE3007 T01 A L/t điều khiển nâng cao 21/7/2020 18g30 GDB2B  
3 EE3007 T01 B L/t điều khiển nâng cao 21/7/2020 18g30 GDB2B  
                 
1 CI3061 T01 A Phương pháp phần tử hh 22/7/2020 18g30 212B1  
2 CI3061 T01 B Phương pháp phần tử hh 22/7/2020 18g30 213B1  
3 CO3033 T01 A Bảomật hệ thống thôngtin 22/7/2020 18g30 GDB2B  
                 
1 EE3027 T09 A Nhàmáy điện &trạm biếnáp 10/8/2020 18g30 GDB2B  
2 EE3027 T09 B Nhàmáy điện &trạm biếnáp 10/8/2020 18g30 GDB2B  
                 
1 EE3159 T09 A Tích trữ n/lượng trg htđ 17/8/2020 18g30 GDB2A  
2 EE3159 T09 B Tích trữ n/lượng trg htđ 17/8/2020 18g30 GDB2A  
                 
                 
1 EE3069 Z3CD   PLC 27/6/2020 08g00 CĐ Đ.Lực  
2 EE3069 Z3CD A PLC 27/6/2020 08g00 CĐ Đ.Lực  
3 EE3069 Z3CD B PLC 27/6/2020 08g00 CĐ Đ.Lực  
4 EE3069 Z3CD C PLC 27/6/2020 08g00 CĐ Đ.Lực  
                 
1 MT1009 Z3CD A Phương pháp tính 28/6/2020 08g00 CĐ Đ.Lực  
2 MT1009 Z3CD B Phương pháp tính 28/6/2020 08g00 CĐ Đ.Lực  
                 
1 EE1003 Z3CD A Toán kỹ thuật 3/7/2020 18g30 CĐ Đ.Lực  
2 EE1003 Z3CD B Toán kỹ thuật 3/7/2020 18g30 CĐ Đ.Lực  
                 
1 EE1007 Z3CD A Vật lý bán dẫn 4/7/2020 08g00 CĐ Đ.Lực  
2 EE1007 Z3CD B Vật lý bán dẫn 4/7/2020 08g00 CĐ Đ.Lực  
                 
1 EE2003 Z3CD A Trường điện từ 25/7/2020 08g00 CĐ Đ.Lực  
2 EE2003 Z3CD B Trường điện từ 25/7/2020 08g00 CĐ Đ.Lực  
                 
1 EE3013 Z3CD   Giải tích hệ thống điện 31/7/2020 18g30 CĐ Đ.Lực  
2 EE3013 Z3CD A Giải tích hệ thống điện 31/7/2020 18g30 CĐ Đ.Lực  
3 EE3013 Z3CD B Giải tích hệ thống điện 31/7/2020 18g30 CĐ Đ.Lực  
                 
1 EE2015 Z3CD A Xử lý số tín hiệu 15/8/2020 08g00 CĐ Đ.Lực  
2 EE2015 Z3CD B Xử lý số tín hiệu 15/8/2020 08g00 CĐ Đ.Lực  
                 
1 CI3009 Z1BI A Kết cấu thép 1 3/7/2020 18g00 BTHUAN  
                 
1 SP1005 Z1BI A Tư tưởng Hồ Chí Minh 5/7/2020 08g00 BTHUAN  
                 
1 CI3061 Z1BI A Phương pháp phần tử hh 24/7/2020 18g00 BTHUAN  
                 
1 CI2037 Z1BI A Vật liệu xây dựng 8/8/2020 08g00 BTHUAN  
                 
1 CI3001 Z1BI A Cơ học đất 15/8/2020 08g00 BTHUAN  
                 
1 AV250 Z3BI A Anh văn 250 9/8/2020 13g00 BTHUAN  
2 AV300 Z3CD A Anh văn 300 9/8/2020 13g00 301C4  
3 AV400 Z3CD A Anh văn 400 9/8/2020 13g00 GDB2B  
4 AV400 Z3CD B Anh văn 400 9/8/2020 13g00 GDB2A